Definitioner

Kostnad för sålda varor: Kostnad för sålda varor, inklusive produktions- och logistikkostnader.

Bruttomarginal: Bruttoresultat som procentandel av försäljning.

Operativt resultat: Rörelseresultat justerat för omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med förvärv.

EBIT: Redovisat rörelseresultat.

EBIT marginal: EBIT som procentandel av försäljning.

EBITA: Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITDA: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar.

EBITDA marginal: EBITDA som procentandel av försäljning.

Sysselsatt kapital: Icke räntebärande anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, exklusive uppskjuten skattefordran, med avdrag för icke räntebärande skulder.

Avkastning på sysselsatt kapital: Rörelseresultat som andel av sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital: Periodens resultat som procentandel av eget kapital.

Antal anställda: Antalet anställda vid periodens slut.

Valutajusterad: Siffror som justeras för effekter av valutakursdifferenser i samband med konsolidering. 2015 års siffror beräknade med 2014 års valutakurser. Effekter av omräkning av balansposter ingår inte.

Vinst per aktie: Resultat för perioden delat med det genomsnittliga antalet aktier.

Räntebärande nettoskuld: Räntebärande skulder och pensioner minskat med likvida medel och räntebärande fordringar.

HoReCa: Förkortning av hotell, restaurang och catering.

Private label: Produkter märkta med kundens eget varumärke.

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488