Definitioner

Kostnad för sålda varor:
Kostnad för sålda varor, inklusive produktions- och logistikkostnader.

Bruttomarginal:
Bruttoresultat som procentandel av försäljning.

Operativt resultat:
Rörelseresultat justerat för omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med förvärv.

EBIT:
Redovisat rörelseresultat.

EBIT marginal:
EBIT som procentandel av försäljning.

EBITA:
Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITDA:
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar.

EBITDA marginal:
EBITDA som procentandel av försäljning.

Sysselsatt kapital:
Icke räntebärande anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, exklusive uppskjuten skattefordran, med avdrag för icke räntebärande skulder.

Avkastning på sysselsatt kapital:
Rörelseresultat som andel av sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital:
Periodens resultat som procentandel av eget kapital.

Antal anställda:
Antalet anställda vid periodens slut.

Valutajusterad:
Siffror som justeras för effekter av valutakursdifferenser i samband med konsolidering. 2015 års siffror beräknade med 2014 års valutakurser. Effekter av omräkning av balansposter ingår inte.

Vinst per aktie:
Resultat för perioden delat med det genomsnittliga antalet aktier.

Räntebärande nettoskuld:
Räntebärande skulder och pensioner minskat med likvida medel och räntebärande fordringar.

HoReCa:
Förkortning av hotell, restaurang och catering.

Private label:
Produkter märkta med kundens eget varumärke.

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488