Noter

Not 1 • Redovisnings- och värderingsprinciper

Duni tillämpar, sedan den 1 januari 2005, av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). För övergångseffekter, se not 45 och 46 i årsredovisningen per 2007-06-30.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Duni tillämpar från och med den 1 januari 2013 den reviderade IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS 19R. Detta innebär att tidigare oredovisade aktuariella förluster redovisas vid övergångstidpunkten samt att de aktuariella vinster eller förluster som uppstår framgent kommer att redovisas i övrigt total resultat. Vidare förändras även metodiken att beräkna pensionskostnaden då standarden kräver att avkastningen på förvaltningstillgångarna som redovisas i resultaträkningen fastställs baserat på den diskonteringsränta som tillämpas för beräkningen av åtagandet. För övergångseffekter, se Not 2.

Duni tillämpar även IFRS 13 vilket innebär ytterligare upplysningar kring finansiella tillgångar och skulder, se vidare Not 3. I övrigt är redovisningsprinciperna samma som i årsredovisningen per 2012-12-31.

Not 2 • Övergångseffekter vid ändrad redovisningsprincip IAS19R

Övergången 2012-01-01 innebar en påverkan på eget kapital med 40 MSEK, pensionsskulden ökade med 51 MSEK, uppskjuten skatt ökade med 14 MSEK och övriga fordringar minskade med 3 MSEK.

 

Förändringen i rörelseresultatet, 1 MSEK, härrör till administrationskostnader och kvartal 4 2012.

Not 3 • Finansiella tillgångar och skulder

Duni har derivatinstrument värderade till verkligt värde samt för säkringsändamål, samtliga derivatinstrument är klassificerade i nivå 2.

Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och ränteswappar och används för säkringsändamål. Värderingen till verkligt värde för valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad. Värderingen av ränteswappar baseras på terminsräntor framtagna utifrån observerbara yieldkurvor. Diskonteringen ger inte någon väsentlig påverkan på värderingen av derivat i nivå 2. Inga finansiella tillgångar och skulder har flyttats mellan värderingskategorierna. Värderingsteknikerna är oförändrade under året.

Som närmare beskrivs i årsredovisningen per 2012-12-31 utgörs de finansiella tillgångarna och skulderna av poster med korta löptider. Det verkliga värdet bedöms därför i allt väsentligt överensstämma med det bokförda värdet.

Not 4 • Segmentrapportering, MSEK

Inga väsentliga förändringar skett i segmentens tillgångar jämfört med årsredovisningen 2012-12-31.

not 4

Kvartalsöversikt, segment:

not 4

Not 5 • Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster räknar Duni omstruktureringskostnader samt orealiserade värderingseffekter av derivatinstrument, på grund av att säkringsredovisning inte tillämpas. Nedan specificeras på vilka rader dessa poster ligger i den rapporterade resultaträkningen. 

not 5

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488