Noter

Not 1 • Redovisnings- och värderingsprinciper

Duni tillämpar, sedan den 1 januari 2005, av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). För övergångseffekter, se not 45 och 46 i årsredovisningen per 2007-06-30.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är samma som i årsredovisningen per 2013-12-31 med nedan tillägg om statligt stöd med anledning av förvärv. Det har skett en omfördelning mellan ränteintäkter och räntekostnader om 1-2 MSEK per kvartal i 2014 års siffror, dock ingen effekt på det totala finansnettot.

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde då det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att Duni kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Statliga stöd som gäller kostnader periodiseras och redovisas i resultaträkningen över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att täcka. När statliga stöd erhållits för investeringar på anläggningstillgångar redovisas de netto bland anläggningstillgångarna och minskar avskrivningarna på nyttjandeperioden. 

Not 2 • Finansiella tillgångar och skulder

Duni har derivatinstrument värderade till verkligt värde samt för säkringsändamål, samtliga derivatinstrument är klassificerade i nivå 2. Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och ränteswappar och används för säkringsändamål. Värderingen till verkligt värde för valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad. Värderingen av ränteswappar baseras på terminsräntor framtagna utifrån observerbara yieldkurvor. Diskonteringen ger inte någon väsentlig påverkan på värderingen av derivat i nivå 2. Inga finansiella tillgångar och skulder har flyttats mellan värderingskategorierna. Värderingsteknikerna är oförändrade under året.

Som närmare beskrivs i årsredovisningen per 2013-12-31 utgörs de finansiella tillgångarna och skulderna av poster med korta löptider. Det verkliga värdet bedöms därför i allt väsentligt överensstämma med det bokförda värdet.

Not 3 • Segmentrapportering, MSEK

 

Not 4 • Redovisning av omstruktureringskostnader

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488