Noter

Not 1 • Redovisnings- och värderingsprinciper

Duni tillämpar, sedan den 1 januari 2005, av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). För övergångseffekter, se not 45 och 46 i årsredovisningen per 2007-06-30.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är samma som i årsredovisningen per 2014-12-31. 

Not 2 • Finansiella tillgångar och skulder

Duni har derivatinstrument värderade till verkligt värde samt för säkringsändamål, samtliga derivatinstrument är klassificerade i nivå 2. Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och ränteswappar och används för säkringsändamål. Värderingen till verkligt värde för valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad. Värderingen av ränteswappar baseras på terminsräntor framtagna utifrån observerbara yieldkurvor. Diskonteringen ger inte någon väsentlig påverkan på värderingen av derivat i nivå 2. Inga finansiella tillgångar och skulder har flyttats mellan värderingskategorierna. Värderingsteknikerna är oförändrade under året.

Som närmare beskrivs i årsredovisningen per 2014-12-31 utgörs de finansiella tillgångarna och skulderna av poster med korta löptider. Det verkliga värdet bedöms därför i allt väsentligt överensstämma med det bokförda värdet. 

Not 3 • Avvecklade verksamheter

Den 28 mars 2015 upphörde produktionen av hygienprodukter i Skåpafors. Hygienverksamheten som tidigare redovisats inom affärsområde Materials & Services redovisas från det andra kvartalet 2015 som avvecklade verksamheter. Detta påverkar endast resultaträkningen som har räknats om från 2013 för att visa kvarvarande verksamheter. Avvecklade verksamheter redovisas på en egen rad efter periodens resultat för kvarvarande verksamheter.

Not 4 • Segmentrapportering, MSEK

Not 5 • Redovisning av omstruktureringskostnader

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488