Noter

Not 1 • Redovisnings- och värderingsprinciper

Duni tillämpar, sedan den 1 januari 2005, av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). För övergångseffekter, se not 45 och 46 i årsredovisningen per 2007-06-30.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är samma som i årsredovisningen per 2014-12-31. 

Not 2 • Finansiella tillgångar och skulder

Duni har derivatinstrument värderade till verkligt värde samt för säkringsändamål, samtliga derivatinstrument är klassificerade i nivå 2. Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och ränteswappar och används för säkringsändamål. Värderingen till verkligt värde för valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad. Värderingen av ränteswappar baseras på terminsräntor framtagna utifrån observerbara yieldkurvor. Diskonteringen ger inte någon väsentlig påverkan på värderingen av derivat i nivå 2. Inga finansiella tillgångar och skulder har flyttats mellan värderingskategorierna. Värderingsteknikerna är oförändrade under året.

Som närmare beskrivs i årsredovisningen per 2014-12-31 utgörs de finansiella tillgångarna och skulderna av poster med korta löptider. Det verkliga värdet bedöms därför i allt väsentligt överensstämma med det bokförda värdet. 

Not 3 • Segmentrapportering, MSEK

Inga väsentliga förändringar har skett i segmentens tillgångar jämfört med årsredovisningen 2014-12-31. 

Kvartalsöversikt, segment:

Not 4 • Redovisning av omstruktureringskostnader

Nedan specificeras på vilka rader omstruktureringskostnaderna rapporteras i resultaträkningen.  

Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, Tel: 040 10 62 00, Org.nr 556536-7488