Kariéra v Duni

Ve společnosti Duni se všichni snažíme vytvářet atmosféru goodfoodmood. Máme rádi lidi s vášní pro tvořivost, udržitelnost a gastronomii.

Zobrazit volná místa

smluvní podmínky

Soubory cookie

Tento web obsahuje tzv. soubory cookie. Soubory cookie se na této webové stránce používají k poskytování přístupu uživatele k určitým funkcím, jako je například objednání informačních materiálů a volba jazyka.

Pokud nechcete soubory cookie přijmout, musíte tuto webovou stránku opustit.

Podmínky použití

Právní prohlášení

Informace na této webové stránce („web“) jsou poskytovány společností Duni AB jako služba pro zákazníky a mohou být použity pouze k informativním účelům. Samostatné kopie je možné stáhnout v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

Stažením jakýchkoli materiálů z tohoto webu souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte web ani z něj nestahujte žádné materiály.

Informace o ochranných známkách

Všechny názvy, loga a ochranné známky jsou majetkem společnosti Duni, jejích dceřiných společností, přidružených společností nebo poskytovatelů licence či partnerů v podniku se společnou majetkovou účastí.

Ochranné známky a názvy značek společnosti Duni mohou být použity pouze v souladu s použitím povoleným dle tohoto právního prohlášení nebo s předchozím povolením od společnosti Duni.

Jakékoli použití ochranných známek společnosti Duni v reklamách a při propagaci produktů Duni vyžaduje řádné povolení.

Omezené použití / licence na jednu kopii

Veškerý obsah na tomto webu, jako například text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové stopy a software, je majetkem společnosti Duni nebo jejích poskytovatelů obsahu a je chráněn švédskými a mezinárodními zákony o autorských právech. Neoprávněné používání nebo distribuce jakýchkoli materiálů z tohoto webu může znamenat porušení zákonů o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných zákonů a vztahují se na ně občanské i trestní sankce.

Tento web ani žádné části tohoto webu nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodány, přeprodány nebo jinak zneužity ke komerčním účelům, které nejsou společností Duni výslovně povoleny. Můžete si stáhnout jednu kopii informací uvedených na webu Duni do jednoho počítače pouze pro osobní, nekomerční a interní použití, pokud společnost Duni písemně neuvádí opak.

Nesmíte měnit, používat ani předávat informace pro žádné komerční účely ani z informací odebírat jakákoli autorská práva nebo jiná oznámení o vlastnictví. Souhlasíte s tím, že zabráníte neoprávněnému kopírování materiálů a zajistíte, aby všichni zaměstnanci vaší organizace dodržovali tato omezení.

Společnost Duni vám nezaručuje žádná výslovná ani nepřímo vyjádřená práva na základě patentů, autorských práv, ochranných známek nebo obchodních tajemství.

Odmítnutí záruk

Zde uvedené informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli výslovných nebo nepřímo vyjádřených záruky jakéhokoli druhu, včetně záruky obchodovatelnosti, nenarušení duševního vlastnictví nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Pokud společnost Duni odkazuje na webovou stránku třetí strany, slouží takový odkaz pouze jako pomůcka pro uživatele a společnost Duni nenese žádnou odpovědnost za obsah ani přesnost informací uvedených na takové webové stránce.

Společnost Duni v žádném případě nezodpovídá za žádné škody, mimo jiné včetně škod vyplývajících ze ztráty zisku, narušení obchodní činnosti nebo ztráty informací, vyplývající z využití nebo nemožnosti využívat informace, a to ani v případě, že společnost Duni byla o možnosti vzniku takových škod informována.

Společnost Duni dále nezaručuje přesnost ani úplnost informací, textu, grafiky, odkazů ani jiných položek, které mohou být v těchto informacích obsaženy. Společnost Duni může provádět změny tohoto obsahu nebo v něm popsaných produktů, a to kdykoli a bez předchozího oznámení. Společnost Duni se nezavazuje aktualizovat informace ani žádné jiné materiály uvedené na tomto webu.

Příspěvky uživatelů

Jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení, která předáte či zveřejníte na tomto webu, budou považována za nedůvěrná, nevýhradní, bez nároku na honorář, neodvolatelná, plně dále licencovatelná a nevlastnická („sdělení“). Společnost Duni nemá v souvislosti s takovými sděleními žádné závazky.

Společnost Duni smí volně zveřejňovat, kopírovat, distribuovat začleňovat či jinak používat sdělení společně s dalšími daty, obrázky, zvuky, texty a dalšími zde reprezentovanými položkami, k jakýmkoli a všem komerčním i nekomerčním účelům.

Pokud zadáte své osobní údaje na tomto webu nebo je jiným způsobem předáte společnosti Duni, vyjadřujete tím souhlas, aby společnost Duni využila tyto údaje pro účely zhodnocení vašich informací a prodeje produktů a služeb společnosti Duni, včetně práva na předání údajů třetím stranám nebo zveřejnění údajů na internetu. Společnost Duni nese za zpracování osobních údajů odpovědnost v souladu se švédskými zákony. V případě nesprávných údajů nebo jiných problémů souvisejících s osobními údaji se obraťte na společnost Duni.

Jiné

Společnost Duni může tyto podmínky upravit aktualizací tohoto příspěvku.

Společnost Duni si vyhrazuje výhradní právo na (1) změnu tohoto právního prohlášení; (2) sledování a odstraňování příspěvků; anebo (3) zrušení dostupnosti webu, kdykoli a bez předchozího oznámení.

Pokud bude zjištěno, že jakýkoli pojem, podmínka nebo ustanovení tohoto právního prohlášení je nezákonné, neplatné, zmatečné nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelné, platnost a vymahatelnost zbývajících pojmů, podmínek a ustanovení nebude žádným způsobem ovlivněna ani narušena.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Cílem společnosti Duni AB je, aby si všechny osoby, jejichž osobní údaje společnost Duni zpracovává, mohly být vždy jisty, že je jejich soukromí plně respektováno a že byla zajištěna náležitá péče týkající se jeho či jejích osobních údajů.

Společnost Duni bude dodržovat všechny národní zákony na ochranu údajů, které ošetřují shromažďování a používání údajů souvisejících s osobami (osobní údaje), jako je například švédský zákon o ochraně osobních údajů (Personuppgiftslagen 1998:204). Zákon o ochraně osobních údajů ošetřuje zpracování osobních údajů a vztahuje se téměř na všechny činnosti, které společnost Duni vykonává.

Informace

Osobní údaje, včetně údajů, jako jsou jména a adresy, které poskytujete společnosti Duni, budou zpracovány ručně i pomocí počítačů.

Osobní údaje, které poskytnete, budou zpracovány za účelem poskytování vámi požadovaných informací a služeb a rovněž pro marketingové účely a následné rozhovory o prodeji nebo vývoji produktu.

Společnost Duni může poskytnout vaše jméno, e-mailovou adresu nebo poštovní adresu třetím stranám, jako je například balicí centrum nebo distributor našich produktů, za účelem splnění vašeho požadavku. Naším jménem vám budou poskytovat informace nebo produkty, o které jste vyjádřili zájem.

Poskytnuté údaje je možné exportovat obchodním partnerům v zemích v rámci Evropské unie i mimo ni.

Dle švédského zákona o ochraně osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu. Taková práva bude společnost Duni dodržovat do takové míry, do jaké můžeme splnit všechny naše zákonné závazky.

Tento web obsahuje odkazy na jiné weby. Neneseme odpovědnost za postupy ochrany soukromí ani obsah na takových webových stránkách.

Tento web obsahuje tzv. soubory cookie. Soubory cookie se na této webové stránce používají k poskytování přístupu uživatele k určitým funkcím, jako je například objednání informačních materiálů a volba jazyka.

Pokud nechcete soubory cookie přijmout, musíte tuto webovou stránku opustit.

Máte-li jakékoli otázky ohledně zpracování svých osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.