En smukt foldet serviet tilføjer et drys af visuel flair til enhver festlig borddækning. Tjek vores  easy servietfoldnings film.

Streetfood fra Duni

Udforsk rejsen af vores helt egen lastbil med mad

Se nu

Jobmuligheder hos Duni

Hos Duni handler det om at skabe goodfoodmood. Vi elsker mennesker, der har en passion for kreativitet, bæredygtighed og gastronomi.

Se ledige stillinger

Codes of conduct

Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold både ud fra et etisk og et socialt perspektiv.

Vores Code of Conduct gælder de produktionsfaciliteter og leverandører, som fremstiller produkter for Duni. 

Duni er klar over, at de juridiske og kulturelle forhold i de lande, hvor produktionsfaciliteterne findes, er forskellige. Men vores Code of Conduct fastsætter de minimumskrav, som alle produktionsfaciliteter skal overholde for at handle med Duni.

If you have any questions regarding Duni's Code of Conduct:

 

Code of conduct for Duni

Generelle principper

Generelt skal alle Duni leverandører arbejde i fuld overensstemmelse med den nationale lovgivning i de respektive lande. Hvis nogle af kravene i vores Code of Conduct er i strid med national lovgivning i et land, skal loven altid følges. Leverandøren skal omgående informere Duni skriftligt, hvis der er tale om misligholdelse.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Ingen børnearbejde 

Vores produktionsfaciliteter og leverandører skal overholde alle nationale love og regler samt ILO-konventionerne 138 og 182 vedrørende minimumsalder og relevante typer arbejde.

ILO = International Labor Organization (Den internationale Arbejdsorganisation)

Arbejdsforhold

 • Virksomheden må ikke anvende eller tillade anvendelse af fysisk vold for at straffe eller tvinge medarbejdere.
 • Virksomheden må ikke anvende eller tillade anvendelse af psykisk vold i nogen form eller anden mishandling, herunder trusler om vold, sexchikane eller anden verbal mishandling.
 • Et rent produktionsmiljø er vigtigt for medarbejdernes velbefindende og for kvaliteten af de fremstillede produkter.
 • Produktionsfaciliteterne skal være ordentligt ventileret for at sikre passende luftcirkulation og temperatur.
 • Belysningen på produktionsfaciliteterne skal være passende til udførelse af arbejde på et hvilket som helst tidspunkt af dagen.
 • Rene toiletforhold skal være til rådighed i hele arbejdstiden og skal kunne benyttes uden urimelige begrænsninger.
 • Virksomheden kræver anvendelse af ansættelsesformularer for at sikre, at arbejdslovgivningen og sociale rettigheder overholdes.

Sikkerhed

Produktionsfaciliteterne skal til enhver tid prioritere arbejdernes sikkerhed højt. Gældende lokale love og regler med hensyn til sikkerhed på arbejdspladsen skal overholdes og dokumenteres. Som eksempel henvises til punkterne nedenfor:

 • Der skal være tilstrækkelige og tydeligt mærkede udgange, der giver mulighed for evakuering i tilfælde af en nødsituation. Udgangene må ikke være spærret og skal være ulåst, eller en nøgle skal være tilgængelig for alle til enhver tid.
 • En evakueringsplan skal være ophængt på fabrikken. Der skal afholdes evakueringsøvelser. 
 • Brandslukkere skal efterses regelmæssigt og opbevares synligt og tilgængeligt for hele personalet. 
 • Førstehjælpsudstyr skal være til rådighed på alle fabrikker.
 • Maskinerne skal være forsynet med sikkerhedsudstyr, der efterses regelmæssigt.  Personligt beskyttelsesudstyr skal være til rådighed, når det er påkrævet.
 • Farlige materialer skal opbevares på et sikkert og udluftet område. 

Medarbejdernes rettigheder

Følgende konventioner skal overholdes, og de foreskriver blandt andet følgende: 

 • ILO-konventionerne 29 og 105, som bl.a. foreskriver, at produktionsfaciliteten ikke må bruge ufrivillig eller ulønnet arbejdskraft af nogen art, herunder straffefanger.
 • ILO-konventionerne 100 og 111, som foreskriver, at hvis udenlandske kontraktarbejdere ansættes, må ansættelsen ikke fastholdes længere, end de selv ønsker det. Produktionsfaciliteten skal betale eventuelle rekrutteringshonorarer og andre omkostninger til rekrutteringsvirksomheden.
 • ILO-konventionerne 100 og 111, som bl.a. foreskriver, at ingen medarbejder må diskrimineres på grund af race, seksuel overbevisning, farve, køn, nationalitet, religion eller etnisk baggrund. 
 • ILO-konventionerne 87 og 98, som bl.a. foreskriver, at alle medarbejdere har ret til at slutte sig til foreninger efter eget valg, og produktionsfaciliteten må ikke blande sig, hvis medarbejderne ønsker at organisere sig fredeligt og i henhold til loven eller forhandle overenskomster. Beslutningen om at organisere sig eller ej er ene og alene medarbejdernes.  

Løn og arbejdstider

Produktionsfaciliteten fastsætter arbejdstider, løn og betingelser for lønudbetaling i henhold til gældende lokal lov og aftaler mellem arbejdsgiveren og medarbejderorganisationerne. 

 • Medarbejderne skal som minimum modtage minimumsløn i henhold til loven. Hvis der ikke findes en lovbestemt minimumsløn, skal lønnen svare til normen i den lokale industri.
 • De ugentlige arbejdstimer må ikke overstige den lovbestemte grænse eller, med mindre andet er aftalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderorganisationen, maks. 48 timer om ugen, og medarbejderne skal have mindst én fridag hver uge.
 • Overarbejde skal være frivilligt og må ikke overstige 12 timer om ugen, med mindre andet er aftalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderorganisationen, og skal  som minimum aflønnes i henhold til lovmæssige krav.
 • Medarbejderne er som minimum berettiget til den foreskrevne årlige ferie, sygeorlov, barselsorlov og andre feriedage, som kræves i henhold til den lokale lovgivning.
 • Enhver medarbejder skal have en ansættelseskontrakt, der som minimum indeholder fødselsdato, punkterne A til D og køn.

Boligforhold (hvor det er relevant)

 • Hvis personalet får tildelt boliger, gælder kravene med hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø i henhold til kapitel 4 og 7 også for boligerne.
 • Alle medarbejderne skal have deres egen seng og opholdsområdet per medarbejder skal som minimum overholde lovens krav.
 • Mænd og kvinder skal sove hver for sig.
 • Der skal være adskilte toilet- og badefaciliteter i passende antal til henholdsvis mænd og kvinder.
 • Der må ikke være nogen begrænsninger med hensyn til medarbejdernes ret til at forlade boligen i deres fritid.

Overvågning og håndhævelse

Duni forventer, at alle deres leverandører overholder vores Code of Conduct og gør deres yderste for at nå de standarder, der er fastsat. Ansvaret for at følge vores Code of Conduct påhviler leverandøren, som også har ansvaret for at informere medarbejderne herom. Medarbejderne må ikke straffes, fyres eller diskrimineres, hvis de videregiver oplysninger vedrørende overholdelse af reglerne.

Leverandørerne skal give Duni og/eller virksomhedens repræsentant adgang til deres faciliteter og til alle relevante optegnelser, der kræves for at sikre, at vores Code og Conduct anvendes. Sådan adgang skal gives til enhver tid, uanset om der er givet varsel i forvejen eller ej.

Hvis Duni mener, at en leverandør ikke overholder Code of Conduct, kan Duni opsige aftalen med leverandøren uden økonomiske konsekvenser for Duni, hvis leverandøren ikke gennemfører korrigerende tiltag godkendt af Duni. Hvis korrigerende tiltag tilrådes, men ikke efterkommes, vil Duni suspendere bestilling af fremtidige ordrer og kan annullere eksisterende ordrer.

Code of conducts for suppliers

Duni wants to make sure that products offered to our customers are manufactured according to ethical acceptable circumstances.

The Code of Conduct acts as a minimum standard. The objective is to consistently improve the production environment and the working conditions from an ethical and social aspect. The Code of Conduct covers production units and suppliers that manufacture products for Duni.

 

The code defines the basic rights of the employees, based on ILO Conventions.

For questions regarding Duni's Code of Conduct turn to Corporate CSR & Quality Director Elisabeth Gierow.