Kauniisti taitetut lautasliinat lisäävät kattauksen näyttävyyttä juhlapöydässä. Katso helpot taitteluvideomme.

Katuruoka Dunilla

Tutustu ruokarekkamme reittiin

Katso nyt

Ura Dunilla

Duni pyrkii kaikessa luomaan goodfoodmood-tunnelmaa. Me arvostamme ihmisiä, joille luovuus, ekologisuus ja gastronomia ovat intohimo.

Katso avoimet työpaikat

Eettiset ohjeet

Tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti tuotantoympäristöämme ja työolosuhteitamme sekä eettisestä että sosiaalisesta näkökulmasta. Eettisiä ohjeita sovelletaan tässä vähimmäisvaatimuksena

Eettiset ohjeet koskevat tuotantolaitoksia ja toimittajia, jotka valmistavat Dunin tuotteita.

Dunilla ymmärretään, että eri maissa, joissa tuotantolaitokset toimivat, oikeudelliset ja kulttuuriset ympäristöt eroavat toisistaan. Näissä Eettisissä ohjeissa asetetaan kuitenkin vähimmäisvaatimukset, joita kaikkien tuotantolaitosten on noudatettava voidakseen tehdä yhteistyötä Dunin kanssa.

If you have any questions regarding Duni's Code of Conduct:

 

Eettiset ohjeet Duni

Johdanto

Tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti tuotantoympäristöämme ja työolosuhteitamme sekä eettisestä että sosiaalisesta näkökulmasta. Eettisiä ohjeita sovelletaan tässä vähimmäisvaatimuksena

Eettiset ohjeet koskevat tuotantolaitoksia ja toimittajia, jotka valmistavat Dunin tuotteita.

Dunilla ymmärretään, että eri maissa, joissa tuotantolaitokset toimivat, oikeudelliset ja kulttuuriset ympäristöt eroavat toisistaan. Näissä Eettisissä ohjeissa asetetaan kuitenkin vähimmäisvaatimukset, joita kaikkien tuotantolaitosten on noudatettava voidakseen tehdä yhteistyötä Dunin kanssa.

Yleiset periaatteet

Yleinen sääntö on, että kaikkien Dunin toimittajien on noudatettava toiminnassaan oman maansa kansallisia lakeja. Sellaisessa tapauksessa, että joku Eettisten ohjeiden vaatimuksista rikkoo jonkin maan kansallista lainsäädäntöä, noudatetaan aina lakia. Toimittajan on välittömästi tiedotettava Dunille kirjallisesti olemassa olevasta rikkomuksesta.

Eettisissä ohjeissa voi tästä huolimatta olla vaatimuksia, joiden laajuus ylittää kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Ei lapsityövoimaa

Tuotantolaitostemme ja toimittajiemme on noudatettava kaikkia kansallisia lakeja ja säädöksiä sekä ILO:n yleissopimuksia 138 ja 182 työntekijän vähimmäisiästä ja sovellettavista työtyypeistä.

ILO = International Labor Organization, Kansainvälinen työjärjestö

Työskentelyolosuhteet

 • Yhtiössä ei käytetä tai hyväksytä fyysistä väkivaltaa rangaistuksena tai työntekijän painostuskeinona.
 • Yhtiössä ei käytetä tai hyväksytä psykologista voimankäyttöä tai minkaanlaista henkistä väkivaltaa, mukaan lukien väkivallalla uhkailua, seksuaalista häirintää tai muuta sanallista pahoinpitelyä.
 • Puhdas työympäristö on tärkeä työntekijöiden hyvinvoinnin ja valmistettujen tuotteiden laadun kannalta.
 • Tuotantolaitoksissa on oltava hyvä tuuletus, jotta ilma ja lämpö pääsevät kiertämään asianmukaisesti. 
 • Tuotantolaitosten valaistuksen on oltava työhön sopiva koko päivän.
 • Työajalla työntekijöiden käytössä on oltava puhtaat saniteettitilat, joiden käytölle ei saa asettaa kohtuuttomia rajoituksia.
 • Yhtiössä edellytetään, että kaikissa työsuhteissa noudatetaan työlainsäädäntöä ja sosiaalisia oikeuksia.  

Turvallisuus

Tuotantolaitoksissa työntekijöiden turvallisuus on aina pidettävä etusijalla. Sovellettavissa olevia työturvallisuutta koskevia paikallisia lakeja ja säädöksiä on noudatettava ja noudattaminen on dokumentoitava. Esimerkiksi seuraavat seikat on otettava huomioon:

 • Uloskäyntejä on oltava riittävästi ja ne on merkittävä selkeästi siten, että evakuointi hätätilanteessa onnistuu. Uloskäynnit on pidettävä esteettöminä ja lukitsemattomina, tai avaimen on oltava jatkuvasti saatavilla kaikille.
 • Tehtaassa on oltava esillä evakuointisuunnitelma. Evakuointiharjoituksia on järjestettävä.
 • Sammuttimet on huollettava säännöllisesti ja niitä on säilytettävä näkyvällä paikalla ja kaikkien saatavilla.
 • Jokaisessa tehtaassa on oltava saatavilla ensiaputarvikkeet.
 • Koneissa on oltava käyttöturvallisuuslaitteet ja ne on huollettava säännöllisesti. Tarvittaessa saatavilla on oltava henkilökohtaisia suojaimia.
 • Vaaralliset materiaalit on säilytettävä turvallisilla ja tuuletetuilla alueilla.   

Työntekijöiden oikeudet

Toiminnassa on noudatettava seuraavia yleissopimuksia, joissa esitetään muun muassa seuraavat asiat: 

 • ILO:n yleissopimukset 29 ja 105, joissa määrätään muun muassa, että tuotantolaitoksessa ei saa esiintyä minkäänlaista pakkotyötä tai työtä, josta ei makseta palkkaa, mukaan lukien vankilatyötä.
 • ILO:n yleissopimukset 100 ja 111, joissa määritetään, että mikäli laitokseen palkataan ulkomaalaisia työntekijöitä, heitä ei milloinkaan saa vaatia pysymään työsuhteessa oman tahtonsa vastaisesti. Tuotantolaitoksen on maksettava mahdolliset rekrytointikustannukset ja välityspalkkiot rekrytointitoimistolle.
 • ILO:n yleissopimukset 100 ja 111, joissa määrätään muun muassa, että työntekijöitä ei saa syrjiä rodun, sukupuolen, ihonvärin, alkuperän, uskonnon tai etnisen taustan perusteella.
 • ILO:n yleissopimukset 87 ja 98, joissa määritetään muun muassa, että kaikkien työntekijöiden on saatava liittyä itse valitsemiinsa liittoihin. Tuotantolaitos ei saa puuttua asiaan, jos työntekijät haluavat lainmukaisesti ja rauhanomaisesti järjestäytyä tai neuvotella yhdessä. On yksinomaan työntekijöiden oma päätös, järjestäytyvätkö he vai eivät.  

Palkka ja työtunnit

Tuotantolaitos asettaa työtunnit, palkat ja maksuehdot sovellettavien paikallisen lainsäädännön ja paikallisten työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisten sopimusten mukaan.

 • Työntekijöille on maksettava vähintään lainmukainen vähimmäispalkka. Jos vähimmäispalkka ei ole käytössä, palkan on vastattava paikallisen teollisuuden standardia.
 • Viikottaiset työtunnit eivät saa ylittää lain asettamia rajoja tai, mikäli työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä muuta sovitaan, ne voivat olla enintään 48 tuntia viikossa. Työntekijöillä on oltava vähintään yksi vapaapäivä jokaisen 7 päivän jakson aikana.
 • Ylitöiden on oltava vapaaehtoisia, eikä niitä saa olla yli 12 tuntia viikossa, ellei työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä muuta sovita. Ylityöt on korvattava vähintään lakiperusteisten määräysten mukaan.
 • Työntekijöillä on oltava oikeus vähintään määrättyyn vuosilomaan, sairauslomaan, äitiyslomaan ja muihin paikallisen lainsäädännön määräämiin lomiin.
 • Jokaisella työntekijällä on oltava työsopimus, joka sisältää vähintään kohdat A–D ja jossa mainitaan työntekijän syntymäaika ja sukupuoli.

 Asuinolot (jos sovellettavissa)

 • Jos työtenkijöille tarjotaan asumisratkaisu, lukujen 4 ja 7 turvallisuutta ja työolosuhteita koskevat vaatimukset pätevät myös asumisratkaisuun. 
 • b. Jokaisella työntekijällä on oltava oma henkilökohtainen sänkynsä, ja jokaisen työntekijän elintilan on noudatettava lainsäädännöllisiä vähimmäisvaatimuksia.
 • c. Miehillä ja naisilla on oltava erilliset nukkumistilat.
 • d. Erillisiä WC- ja suihkutiloja on oltava riittävästi.
 • e. Työntekijöiden oikeutta poistua asumispaikasta vapaa-ajallaan ei saa rajoittaa. 

Valvonta ja toimeenpano

Duni edellyttää kaikilta toimittajiltaan, että he noudattavat Eettisiä ohjeita ja tekevät kaikkensa saavuttaakseen niissä asetetut vaatimukset. Vastuu ohjeiden noudattamisesta on toimittajalla, joka vastaa myös ohjeista tiedottamisesta asianosaisille työntekijöille. Työntekijöitä ei saa rankaista, irtisanoa tai syrjiä, jos he välittävät eteenpäin tietoa ohjeiden noudattamisesta. 

Toimittajien on päästettävä Duni ja/tai sen edustajat toimitiloihinsa ja annettava nähtäväksi kaikki asianmukaiset asiakirjat, joilla voidaan varmistaa, että Eettisiä ohjeita noudatetaan. Tämä oikeus on taattava aina huolimatta siitä, onko asiasta ilmoitettu ennakolta vai ei. 

Jos havaitaan, että toimittaja ei noudata Eettisiä ohjeita, Duni voi päättää liikesuhteen toimittajan kanssa ilman taloudellisia seurauksia Dunille, mikäli toimittaja ei ota käyttöön korjaavaa toimintasuunnitelmaa, jonka Duni on hyväksynyt. Jos korjaavaa toimintasuunnitelmaa suositellaan, mutta sitä ei noudateta, Duni keskeyttää tulevat tilaukset ja voi peruuttaa jo olemassa olevat tilaukset.

Code of conducts for suppliers

Duni wants to make sure that products offered to our customers are manufactured according to ethical acceptable circumstances.

The Code of Conduct acts as a minimum standard. The objective is to consistently improve the production environment and the working conditions from an ethical and social aspect. The Code of Conduct covers production units and suppliers that manufacture products for Duni.

 

The code defines the basic rights of the employees, based on ILO Conventions.

For questions regarding Duni's Code of Conduct turn to Corporate CSR & Quality Director Elisabeth Gierow.