Een prachtig gevouwen servet voegt iets moois toe aan de feestelijk gedekte tafel. Bekijk onze servettenvouwfilms.

Streetfood van Duni

Ontdek de reis van onze eigen foodtruck

Nu kijken

Werken bij Duni

Bij Duni draait alles om het creëren van goodfoodmood. Wij houden van mensen met een passie voor creativiteit, duurzaamheid en gastronomie.

Open posities bekijken

algemene voorwaarden

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Deze site gebruikt cookies om de gebruiker toegang te geven tot functies als het bestellen van informatiemateriaal en het kiezen van een taal.

Als u geen cookies wilt accepteren, dient u deze website te verlaten.

Gebruiksvoorwaarden

Juridische verklaring

De materialen op deze website (de 'Site') worden door Duni AB verstrekt als service aan klanten en mogen alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden. Enkele kopieën mogen worden gedownload met inachtneming van onderstaande bepalingen.

Door het downloaden van enig materiaal van deze site gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, gebruik deze site dan niet en download geen materiaal van de site.

Handelsmerkinformatie

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Duni, zijn affiliates, gerelateerde bedrijven of licentiehouders ervan of joint venture partners.

Duni's handelsmerken en merknamen mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de toelating zoals bepaald in deze juridische verklaring of met voorafgaande toestemming van Duni.

Elk gebruik van Duni's handelsmerken in het adverteren en promoten van Duni's producten vereist de juiste vermelding.

Beperkt gebruik/één-kopie-licentie

Alle content op deze Site, zoals tekst, graphics, logo's, buttonpictogrammen, afbeeldingen, audioclips and software is eigendom van Duni of zijn contentleveranciers en is beschermd door de Zweedse en internationale auteurswetten. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van enig materiaal van deze Site kan een overtreding zijn van auteurs-, handelsmerk- en/of andere wetten en is onderhevig aan civiel- en strafrechtelijke sancties.

Deze Site of enig deel van deze Site mag niet worden gereproduceerd, vermenigvuldigd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op andere wijze geëxploiteerd voor welk commercieel gebruik dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van Duni. U mag één kopie van de op een enkele computer gevonden informatie op Duni-sites downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, intern gebruik alleen, tenzij u specifiek schriftelijk toestemming hebt ontvangen van Duni om hiervan af te wijken.

U mag de informatie noch wijzigen, gebruiken of overschrijven voor enig commercieel doel; noch enige kennisgeving van auteurs- of ander eigendomsrecht verwijderen uit de informatie. U stemt ermee in elk ongeautoriseerd kopiëren van de materialen te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle werknemers, indien van toepassing, van uw organisatie zich houden aan deze beperkingen.

Duni verleent u geen enkel expliciet of impliciet recht onder enig patent, auteursrecht, handelsmerk of informatie over handelsgeheimen.

Disclaimer voor garanties

De hier vastgelegde informatie is verstrekt 'zoals deze is', zonder enige expliciete of impliciete garantie van enige soort, inclusief garanties van verkoopbaarheid, geen inbreuk op intellectueel eigendom of geschiktheid voor enig specifiek doel. Indien Duni linkt naar de webpagina van een derde partij, is deze link alleen voor het gemak van de gebruikers en is Duni niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op deze webpagina.

In geen enkel geval is Duni aansprakelijk voor enige geleden schade, inclusief en zonder beperking, door verlies van winst, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie voortkomend uit het gebruik van informatie of het onvermogen om de informatie te gebruiken, zelfs als Duni op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Duni garandeert verder niet de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, graphics, links of andere items die onderdeel uitmaken van deze informatie. Duni kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in deze content of in de producten daarin beschreven. Duni doet geen enkele toezegging de informatie of andere materialen die geplaatst zijn op deze Site te updaten.

Inzendingen en plaatsingen door gebruikers

Elk materiaal, informatie of andere communicatie dat/die u zendt naar of post op deze Site wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, vrij van royalties, onherroepelijk, geheel onder licentie uitgeefbaar en zonder eigendomsrechten ('communicatie'). Duni heeft geen verplichtingen ten aanzien van de communicatie.

Duni is vrij om de communicatie, samen met alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere zaken daarin vervat, te openbaren, kopiëren, verspreiden, op te nemen en/of op enige andere wijze te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden.

In geval u persoonlijke gegevens naar deze Site zendt of op andere wijze aan Duni verstrekt, stemt u hierbij in met het gebruik door Duni van deze gegevens met het doel uw informatie te evalueren en Duni's producten en diensten te vermarkten, inclusief het recht de gegevens naar derde landen door te sturen en informatie op het internet te plaatsen. Duni is verantwoordelijk onder Zweeds recht voor dit verwerken van persoonlijke gegevens en u kunt contact opnemen met Duni in geval van onjuiste gegevens of andere problemen met de persoonlijke gegevens.

Overig

Duni kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door een update van deze plaatsing.

Duni behoudt zich het recht voor geheel naar eigen goeddunken op elk moment en zonder kennisgeving (1) deze juridische verklaring te wijzigen; (2) plaatsingen te monitoren en verwijderen; en/of (3) beschikbaarheid van de site te stoppen.

Indien van enige voorwaarde of bepaling in deze juridische verklaring wordt bepaald dat deze onrechtmatig, ongeldig, leeg of om enige reden onuitvoerbaar is, zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen daardoor op geen enkele wijze worden aangetast of beïnvloed.

Privacybeleid

Duni beoogt de privacy van personen die onze websites bezoeken, te beschermen. Alle personen van wie de persoonsgegevens door Duni worden verwerkt, kunnen er te allen tijde op vertrouwen dat hun persoonlijke privacy wordt gerespecteerd en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens. Wanneer u zich aanmeldt op onze site of een formulier invult, worden er gegevens van u verzameld. U kunt onze site echter ook anoniem bezoeken. Duni is als enige in het bezit van de informatie die wij verzamelen op deze site en we zullen uw gegevens niet extern of met derden delen, tenzij uw verzoek dit vereist.

Via de website worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Uw naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De naam van uw bedrijf
 • Woon-/vestigingsadres

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om de door u gevraagde informatie en diensten te leveren
 • Om uw ervaring persoonlijker te maken
 • Om transacties te verwerken
 • Om onze website te verbeteren
 • Om de klantenservice te verbeteren
 • Voor marketingdoeleinden, maar alleen als u hiervoor toestemming hebt verleend 

Duni kan uw naam, e-mailadres en/of postadres overhandigen aan derden zoals verwerkingsbedrijven of distributeurs van onze producten teneinde aan uw vraag te kunnen voldoen. Namens ons zullen zij u de informatie of producten waarin u interesse hebt getoond doen toekomen. 

Ten aanzien van de gegevens die door Duni zijn vastgelegd, behouden personen het grondrecht om:

 • gegevens in te zien en te lezen
 • gegevens te laten corrigeren of verwijderen
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens
 • eventuele twijfels te uiten over het gebruik van hun gegevens

De bovengenoemde rechten gelden uitsluitend als deze niet in strijd zijn met wetten of andere legitieme doeleinden die Duni heeft voor het verwerken van persoonsgegevens.

Duni neemt voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Als u gevoelige gegevens invoert op de website, worden deze gegevens zowel online als offline beschermd. Gevoelige gegevens die online worden ingediend, worden door ons versleuteld. Maar ook offline worden uw gegevens door ons beschermd. Alleen aan medewerkers die bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, wordt toegang verschaft tot die gegevens. De computers/servers waarop persoonsgegevens worden bewaard, bevinden zich in een beveiligde ruimte.

Op onze site maken we gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat wordt opgeslagen op de harde schijf van degene die een site bezoekt. Dankzij cookies kunnen wij de toegankelijkheid van onze site verbeteren en herhaalbezoeken herkennen. Als we in uw geval gebruikmaken van cookies, onthouden we wie u bent zodat u niet steeds opnieuw met uw wachtwoord hoeft in te loggen en u op onze site geen onnodige tijd hoeft te verliezen.

Met cookies krijgen we ook meer inzicht in de interesses van onze websitebezoekers zodat we hun ervaringen op onze site beter daarop kunnen toespitsen. Het gebruik van cookies is op geen enkele manier gekoppeld aan de persoonsgegevens op onze site.

Als u uw persoonsgegevens wilt controleren of aanpassen, kunt u contact met ons opnemen via gdpr@duni.com .

Voor overige kwesties betreffende persoonsgegevens of het privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via gdpr@duni.com.