Streetfood van Duni

Ontdek de reis van onze eigen foodtruck

Nu kijken

Werken bij Duni

Bij Duni draait alles om het creëren van goodfoodmood. Wij houden van mensen met een passie voor creativiteit, duurzaamheid en gastronomie.

Open posities bekijken

algemene voorwaarden

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Deze site gebruikt cookies om de gebruiker toegang te geven tot functies als het bestellen van informatiemateriaal en het kiezen van een taal.

Als u geen cookies wilt accepteren, dan dient u deze website te verlaten.

Gebruiksvoorwaarden

Juridische verklaring

De materialen op deze website (de 'Site') zijn verstrekt door Duni AB als service aan zijn klanten en mogen alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden. Enkele kopieën mogen worden gedownload met inachtneming van onderstaande bepalingen.

Door het downloaden van enig materiaal van deze site gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, gebruik deze site dan niet en download geen materiaal van de site.

Handelsmerkinformatie

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Duni, zijn affiliates, gerelateerde bedrijven of licentiehouders ervan of joint venture partners.

Duni's handelsmerken en merknamen mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de toelating zoals bepaald in deze juridische verklaring of met voorafgaande toestemming van Duni.

Elk gebruik van Duni's handelsmerken in het adverteren en promoten van Duni's producten vereist de juiste vermelding.

Beperkt gebruik/één-kopie-licentie

Alle content op deze Site, zoals tekst, graphics, logo's, buttonpictogrammen, afbeeldingen, audioclips and software is eigendom van Duni of zijn contentleveranciers en is beschermd door de Zweedse en internationale auteurswetten. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van enig materiaal van deze Site kan een overtreding zijn van auteurs-, handelsmerk- en/of andere wetten en is onderhevig aan civiel- en strafrechtelijke sancties.

Deze Site of enig deel van deze Site mag niet worden gereproduceerd, vermenigvuldigd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op andere wijze geëxploiteerd voor welk commercieel gebruik dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van Duni. U mag één kopie van de op een enkele computer gevonden informatie op Duni-sites downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, intern gebruik alleen, tenzij u specifiek schriftelijk toestemming hebt ontvangen van Duni om hiervan af te wijken.

U mag de informatie noch wijzigen, gebruiken of overschrijven voor enig commercieel doel; noch enige kennisgeving van auteurs- of ander eigendomsrecht verwijderen uit de informatie. U stemt ermee in elk ongeautoriseerd kopiëren van de materialen te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle werknemers, indien van toepassing, van uw organisatie zich houden aan deze beperkingen.

Duni verleent u geen enkel expliciet of impliciet recht onder enig patent, auteursrecht, handelsmerk of informatie over handelsgeheimen.

Disclaimer voor garanties

De hier vastgelegde informatie is verstrekt 'zoals deze is', zonder enige expliciete of impliciete garantie van enige soort, inclusief garanties van verkoopbaarheid, geen inbreuk op intellectueel eigendom of geschiktheid voor enig specifiek doel. Indien Duni linkt naar de webpagina van een derde partij, is deze link alleen voor het gemak van de gebruikers en is Duni niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op deze webpagina.

In geen enkel geval is Duni aansprakelijk voor enige geleden schade, inclusief en zonder beperking, door verlies van winst, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie voortkomend uit het gebruik van informatie of het onvermogen om de informatie te gebruiken, zelfs als Duni op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Duni garandeert verder niet de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, graphics, links of andere items die onderdeel uitmaken van deze informatie. Duni kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in deze content of in de producten daarin beschreven. Duni doet geen enkele toezegging de informatie of andere materialen die geplaatst zijn op deze Site te updaten.

Inzendingen en plaatsingen door gebruikers

Elk materiaal, informatie of andere communicatie dat/die u zendt naar of post op deze Site wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, vrij van royalties, onherroepelijk, geheel onder licentie uitgeefbaar en zonder eigendomsrechten ('communicatie'). Duni heeft geen verplichtingen ten aanzien van de communicatie.

Duni is vrij om de communicatie, samen met alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere zaken daarin vervat, te openbaren, kopiëren, verspreiden, op te nemen en/of op enige andere wijze te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden.

In geval u persoonlijke gegevens naar deze Site zendt of op andere wijze aan Duni verstrekt, stemt u hierbij in met het gebruik door Duni van deze gegevens met het doel uw informatie te evalueren en Duni's producten en diensten te vermarkten, inclusief het recht de gegevens naar derde landen door te sturen en informatie op het internet te plaatsen. Duni is verantwoordelijk onder Zweeds recht voor dit verwerken van persoonlijke gegevens en u kunt contact opnemen met Duni in geval van onjuiste gegevens of andere problemen met de persoonlijke gegevens.

Overig

Duni kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door een update van deze plaatsing.

Duni behoudt zich het recht voor geheel naar eigen goeddunken op elk moment en zonder kennisgeving (1) deze juridische verklaring te wijzigen; (2) plaatsingen te monitoren en verwijderen; en/of (3) beschikbaarheid van de site te stoppen.

Indien van enige voorwaarde of bepaling in deze juridische verklaring wordt bepaald dat deze onrechtmatig, ongeldig, leeg of om enige reden onuitvoerbaar is, dan zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen daardoor op geen enkele wijze worden aangetast of beïnvloed.

Privacybeleid

Beleid voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Het is Duni AB's doel dat alle personen van wie de persoonlijke gegevens door Duni worden verwerkt er te allen tijde vertrouwen in hebben dat hun persoonlijke privacy wordt gerespecteerd en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonlijke data.

Duni zal zich houden aan de nationale wetten voor gegevensbescherming die het verzamelen en gebruik van aan individuen gerelateerde gegevens (persoonlijke gegevens) regelen, zoals de Zweedse wet op gegevensbescherming (Personuppgiftslagen 1998:204). De wet op gegevensbescherming regelt het verwerken van persoonlijke gegevens en zal betrekking hebben op de meeste activiteiten van Duni.

Informatie

Persoonlijke gegevens, inclusief gegevens als namen en adressen die u aan Duni verstrekt, zullen zowel met de hand als met de computer worden verwerkt.

De persoonlijke gegevens de u verschaft worden verwerkt met het doel u te voorzien van de informatie en service die u vraagt, evenals voor opvolging via marketing en verkoop/productontwikkeling.

Duni kan uw naam, e-mailadres en/of postadres overhandigen aan derde partijen zoals verwerkingsbedrijven of distributeurs van onze producten ten einde aan uw vraag te kunnen voldoen. Namens ons zullen zij u de informatie of producten waarin u interesse hebt getoond doen toekomen.

De verstrekte gegevens kunnen worden geëxporteerd naar zakelijke partners gevestigd in landen binnen zowel als buiten de Europese Unie.

Onder de Zweedse wet op persoonlijke gegevensbescherming hebt u het recht op toegang tot en wijziging van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten zullen door Duni voor zover mogelijk worden nageleefd om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Deze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacywerkwijzen of de content van deze websites.

Deze site maakt gebruik van cookies. Deze site gebruikt cookies om de gebruiker toegang te geven tot functies als het bestellen van informatiemateriaal en het kiezen van een taal.

Als u geen cookies wilt accepteren, dan dient u deze website te verlaten.

Hebt u vragen over onze verwerking van persoonlijke gegevens, neem dan gerust contact met ons op.