Een prachtig gevouwen servet voegt iets moois toe aan de feestelijk gedekte tafel. Bekijk onze servettenvouwfilms.

Streetfood van Duni

Ontdek de reis van onze eigen foodtruck

Nu kijken

Werken bij Duni

Bij Duni draait alles om het creëren van goodfoodmood. Wij houden van mensen met een passie voor creativiteit, duurzaamheid en gastronomie.

Vacatures bekijken

Gedragscodes

We passen minimaal onze gedragscode toe in ons streven onze doelstellingen te behalen van een voortdurende verbetering van onze productieomgeving en werkomstandigheden vanuit zowel een ethisch als sociaal perspectief.
De gedragscode is van toepassing op productiefaciliteiten en leveranciers die producten voor Duni produceren.

Duni is zich ervan bewust dat het wettelijke en culturele klimaat in de landen waarin de productiefaciliteiten gevestigd zijn, kan verschillen. In deze gedragscode zijn echter de minimumeisen vastgelegd, waaraan alle productiefaciliteiten moeten voldoen om zaken te kunnen doen met Duni. 

 • Leveranciers kunnen contact opnemen met Corporate CSR & Quality Director Elisabeth Gierow
 • Duni-bedrijven kunnen contact opnemen met HR Director Kettil Wedin

 

Gedragscode voor Duni

Algemene principes 

Als algemene regel geldt, dat alle Duni leveranciers volledig in overeenstemming met de nationale wetgeving van hun respectievelijke land moeten opereren. Indien eisen uit deze gedragscode in strijd zouden zijn met de nationale wetgeving in een land, dan dient altijd de wetgeving te worden gevolgd. Indien sprake is van een schending van de wetgeving, dient de leverancier onmiddellijk Duni hiervan in kennis te stellen.

De gedragscode kan echter eisen bevatten die de bepalingen in de nationale wetgeving te boven gaan.  

Geen kinderarbeid 

Onze productiefaciliteiten en leveranciers moeten zich houden aan alle nationale wetten en regels en de ILO-conventies 138 en 182 betreffende de minimumleeftijd en toepasselijke soorten werkzaamheden.

ILO = International Labour Organization (Internationale arbeidsorganisatie) 

Werkomstandigheden 

 • Het bedrijf mag geen fysiek geweld gebruiken of toestaan voor het straffen of dwingen van een werknemer.
 • Het bedrijf mag geen psychische druk of enige vorm van niet-fysieke dreiging, inclusief geweldsdreiging, seksuele intimidatie of andere verbale dreiging gebruiken of toestaan.
 • Een schone productieomgeving is belangrijk voor het welzijn van de werknemers en voor de kwaliteit van de geproduceerde producten.
 •  Productiefaciliteiten moeten goed geventileerd zijn om te zorgen voor adequate circulatie van lucht en temperatuur.
 •  De verlichting in de productiefaciliteiten dient op ieder tijdstip van de dag toereikend te zijn voor de werkprestaties.
 •  Tijdens werktijd dienen schone sanitaire voorzieningen beschikbaar en toegankelijk te zijn zonder onredelijke beperkingen ten aanzien van het gebruik ervan.
 • Het bedrijf vereist dat er arbeidsvormen toegepast worden die zorgen dat arbeidswetten en sociale rechten gerespecteerd worden. 

Veiligheid 

De veiligheid van de werknemers dient te allen tijde prioriteit te krijgen in de productiefaciliteiten. Toepasbare lokale wetten en regels met betrekking tot veiligheid op het werk dienen in acht genomen en gedocumenteerd te worden. Zie bijvoorbeeld onderstaande punten:

 • Er dienen voldoende en duidelijk gemarkeerde uitgangen te zijn, die een evacuatie in het geval van een noodsituatie mogelijk maken. De uitgangen moeten vrij van obstakels worden gehouden en mogen niet vergrendeld zijn, of er moet te allen tijde een sleutel beschikbaar zijn voor de medewerkers.
 • In de fabriek dient een evacuatieplan te worden getoond. Er dienen evacuatieoefeningen uitgevoerd te worden.
 • Brandblussers dienen regelmatig te worden onderhouden en zichtbaar en toegankelijk te zijn voor alle personeel.
 • Er dient in iedere fabriek een EHBO-pakket aanwezig te zijn.
 • De machines dienen uitgerust te zijn met gebruiksklare veiligheidsinrichtingen en dienen regelmatig onderhouden te worden. Indien nodig moet persoonlijke beschermingsuitrusting beschikbaar zijn.
 • Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in beveiligde, geventileerde gebieden. 

Rechten van werknemers

 • De volgende conventies dienen in acht genomen te worden, met daarin, onder andere, het volgende:
 • ILO-conventies 29 en 105 waarin, onder andere, staat dat de productiefaciliteit geen gebruik mag maken van onvrijwillige of niet betaalde arbeidskracht, inclusief arbeid door gevangenen
 • ILO-conventies 100 en 111 waarin staat dat als buitenlandse contractanten worden aangenomen, deze niet verplicht zijn tegen hun wil voor een bepaalde tijd in dienst te blijven. De productiefaciliteit moet wervingskosten en andere provisies aan het wervingsbureau betalen.
 • ILO-conventies 100 en 111 waarin, onder andere, staat dat geen enkele werknemer gediscrimineerd mag worden op basis van ras, sekse, kleur, geslacht, nationaliteit, religie of etnische achtergrond.
 • ILO-conventies 87 en 98 waarin, onder andere, staat dat alle werknemers de vrijheid moeten hebben om zich aan te sluiten bij een vakbond naar eigen keuze en de productiefaciliteit mag werknemers die zich op wettige en vreedzame wijze wensen te organiseren of collectieve onderhandelingen willen voeren niet belemmeren. Het besluit om zich al dan niet te organiseren dient uitsluitend door de werknemers te worden genomen.  

Lonen en werktijden  

De productiefaciliteit stelt werktijden, lonen en betalingsvoorwaarden op conform toepasbare lokale wetten en lokale overeenkomsten tussen de werkgever en werknemersorganisaties.

 • Werknemers dienen minimaal het wettelijke minimumloon te ontvangen. Waar geen minimumloon bestaat dient het loon overeen te stemmen met de norm voor de lokale industrie.
 • De wekelijkse werktijden mogen de wettelijke limiet niet overschrijden of dienen, tenzij anders overeengekomen tussen de werkgever en de werknemersorganisaties, een maximum van 48 uur per week te zijn, en werknemers dienen tenminste één dag vrij te hebben gedurende iedere periode van 7 dagen.
 • Overuren dienen vrijwillig gewerkt te worden met mogen niet meer zijn dan 12 uur per week, tenzij anders overeengekomen tussen de werkgever en de werknemersorganisaties, en dienen tenminste gecompenseerd te worden conform wettelijke vereisten.
 • Werknemers dienen, minimaal, hun vastgestelde jaarlijkse vakantiedagen, ziekteverlof, zwangerschapsverlof en andere vrije dagen te mogen opnemen, zoals vastgelegd in de lokale wetgeving.
 • Iedere werknemer moet een arbeidscontract hebben met daarin tenminste zijn geboortedatum, punten A tot D en zijn geslacht.

Woonomstandigheden (waar van toepassing)

 • Indien accommodatie wordt verschaft voor het personeel, gelden de eisen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, overeenkomstig hoofdstuk 4 en 7, ook voor woonvoorzieningen.
 • Alle werknemers dienen een eigen bed te krijgen en de leefruimte per werknemer dient te voldoen aan de minimale wettelijke eis.
 • Mannen en vrouwen moeten afzonderlijke slaapvertrekken hebben.
 • Er dienen voldoende afzonderlijke toilet- en douchegelegenheden aanwezig te zijn.
 • Er dienen geen beperkingen te gelden voor het recht van de werknemers om de woonvoorzieningen in hun vrije tijd te verlaten. 

Controle en handhaving

Duni verwacht dat haar leveranciers deze gedragscode respecteren en al het mogelijke zullen doen om aan de gestelde normen te voldoen. De verantwoordelijkheid om de code na te leven ligt bij de leverancier, die ook verantwoordelijk is voor het op de hoogte stellen van de werknemers die vragen hebben over de code. Werknemers mogen niet gestraft, ontslagen of gediscrimineerd worden als ze anderen op de hoogte stellen betreffende het niet opvolgen van de code.

De leveranciers moeten Duni en/of haar vertegenwoordigers toegang verschaffen tot hun faciliteiten en tot alle relevante documenten die nodig zijn om te kunnen waarborgen dat de gedragscode wordt toegepast. Deze toegang wordt te allen tijde geboden, ongeacht of het bezoek vooraf is aangekondigd.

Indien Duni vaststelt dat een leverancier de gedragscode niet naleeft, kan Duni de zakelijke relatie met de leverancier beëindigen, zonder dat dit financiële consequenties heeft voor Duni, indien de leverancier geen corrigerende maatregelen invoert, die door Duni zijn goedgekeurd. Indien de corrigerende maatregelen die zijn aanbevolen niet ten uitvoer worden gebracht, zal Duni de plaatsing van toekomstige orders opschorten en kan zij bestaande orders annuleren. 

 

Gedragscode voor leveranciers

Duni wil er zeker van zijn dat de producten die worden aangeboden aan klanten geproduceerd zijn in ethisch verantwoorde omstandigheden.

De gedragscode is de minimumstandaard. De doelstelling is om op ethisch en sociaal niveau de productieomgeving en arbeidscondities voortdurend te verbeteren. De gedragscode geldt voor productie-eenheden en leveranciers die producten voor Duni vervaardigen.

 

De code definieert de basisrechten van de werknemers gebaseerd op ILO Conventies.

Voor vragen over Duni's gedragscode kunt u zich wenden tot de Corporate CSR & Quality Director Elisabeth Gierow