Pięknie złożona serwetka dodaje odrobiny stylu do każdego świątecznego stołu. Obejrzyj nasze nowe filmy instruktażowe.

Streetfood w Duni

Przeżyj podróż naszym foodtruckiem.

Oglądaj

Kariera w Duni

W Duni chcemy tworzyć nastrój goodfoodmood. Uwielbiamy ludzi, których pasją jest kreatywność, zrównoważony rozwój i gastronomia.

Zobacz oferty pracy

Kodeksy postępowania

Nasz Kodeks etyczny to minimalny standard, który stosujemy w dążeniu do stałego doskonalenia środowiska produkcyjnego i warunków pracy z etycznego i socjalnego punktu widzenia.

Kodeks etyczny dotyczy zakładów produkcyjnych i dostawców wytwarzających produkty dla Duni.

Duni rozumie, że w różnych krajach, w których działają te zakłady produkcyjne, panują różne przepisy prawa i warunki. Niemniej jednak niniejszy Kodeks etyczny określa minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie zakłady produkcyjne, które chcą współpracować z Duni.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Duni Kodeks postępowania:

 

Kodeks postępowania dla Duni

Zasady ogólne

Wszyscy dostawcy współpracujący z Duni muszą przestrzegać prawa obowiązuj ę cego w ich krajach. W przypadku sprzeczności któregokolwiek wymogu niniejszego Kodeksu etycznego z prawem obowiązującym w którymkolwiek kraju pierwszeństwo ma prawo krajowe. Dostawca powinien niezwłocznie zawiadomić Duni o wszelkich naruszeniach.

Niektóre wymagania określone w niniejszym Kodeksie etycznym mogą wykraczać poza wymagania prawa krajowego.

Zakaz pracy dzieci

Nasze zakłady produkcyjne i dostawcy muszę przestrzegaę wszystkich przepisów prawa krajowego oraz konwencji MOP nr 138 i 182 dotyczę cych minimalnego wieku zatrudnionych i dozwolonych im rodzajów pracy.

 • MOP = Międzynarodowa Organizacja Pracy

Warunki praci

 • Firma nie może stosować ani zezwalać na stosowanie przemocy fizycznej w celu karania pracownika lub wywierania na niego przymusu.
 • Firma nie może stosować ani zezwalać na stosowanie przemocy psychicznej ani żadnej formy maltretowania niefizycznego, w tym gróźb, napastowania seksualnego ani innego maltretowania słownego.
 • Czystość w miejscu pracy jest bardzo ważna dla samopoczucia pracowników oraz dla jakości wytwarzanych produktów.
 • Miejsce produkcji musi być dobrze wentylowane, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i temperaturę.
 • Oświetlenie w miejscu pracy musi być odpowiednie do wykonywanej pracy o każdej porze dnia.
 • Czyste pomieszczenia sanitarne muszą być dostępne przez cały czas pracy. Nie można bezzasadnie ograniczać prawa do korzystania z nich.
 • Wymagane jest stosowanie form zatrudnienia zapewniających przestrzeganie prawa pracy i praw socjalnych.

Prawa pracowników

Wymagane jest przestrzeganie poniższych konwencji stwierdzających między innymi co następuje:

 • Konwencje MOP nr 29 i 105 stwierdzające między innymi, że zakład produkcyjny nie może korzystać z niedobrowolnej lub niewynagradzanej pracy jakiegokolwiek rodzaju, w tym pracy więźniów.
 • Konwencje MOP nr 100 i 111 stwierdzające, że – w przypadku zatrudniania zagranicznych pracowników kontraktowych – nie wolno wymagać od nich zatrudnienia wbrew ich woli przez jakikolwiek okres. Zakład produkcyjny pokrywa wszelkie opłaty rekrutacyjne i inne prowizje na rzecz agencji rekrutacyjnej.
 • Konwencje MOP nr 100 i 111 stwierdzające między innymi, że pracowników nie wolno dyskryminować z powodu rasy, płci, koloru skóry, orientacji seksualnej, narodowości, wyznania lub pochodzenia etnicznego.
 • Konwencje MOP nr 87 i 98 stwierdzające między innymi, że wszystkim pracownikom musi przysługiwać prawo do przynależności do wybranych przez siebie organizacji, zaś zakład nie może wywierać niezgodnego z prawem wpływu na pracowników pragnących zgodnie z prawem i w sposób pokojowy przynależeć do organizacji lub uczestniczyć w sporze zbiorowym. Decyzję o przynależności do organizacji mogą podejmować wyłącznie pracownicy.

Wynagrodzenie i czas pracy

Zakład ustala czas pracy, wynagrodzenia i warunki płatności zgodnie z odpowiednim prawem miejscowym oraz miejscowymi umowami między pracodawcą i organizacjami pracowniczymi.

 • Pracownicy muszą otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie wymagane przez prawo. Jeżeli prawo nie przewiduje minimalnej płacy, wynagrodzenie musi odpowiadać standardom obowiązującym w danej branży.
 • Tygodniowy czas pracy nie może przekraczać limitu określonego przez przepisy prawa lub – w braku innych uzgodnień między pracodawcą i organizacjami pracowniczymi – 48 godzin tygodniowo. Pracownikom musi przysługiwać co najmniej jeden dzień wolny od pracy w ciągu każdego siedmiodniowego okresu.
 • Praca w godzinach nadliczbowych musi być wykonywana dobrowolnie i - w braku innych uzgodnień między pracodawcą i organizacjami pracowniczymi - nie może przekraczać 12 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie za tę pracę musi być co najmniej równe wymaganemu przez przepisy prawa.
 • Pracownikom musi przysługiwać co najmniej prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, zwolnień lekarskich, urlopu macierzyńskiego i innych okresów wolnych od pracy zgodnie z wymogami miejscowego prawa.
 • Wymagane jest zawarcie z każdym pracownikiem umowy o pracę określającej co najmniej jego datę urodzenia, punkty od A do D oraz płeć.

Warunki zakwaterowania (jeżeli mają zastosowanie)

 • Jeżeli pracownikom zapewnia się zakwaterowanie, wymagania w zakresie bezpieczeństwa i warunków pracy określone w rozdziałach 4-7 dotyczą również miejsca zakwaterowania.
 • Wymagane jest zapewnienie każdemu pracownikowi własnego łóżka. Minimalna przestrzeń przypadająca na jednego pracownika musi odpowiadać wymogom prawa.
 • Wymagane są oddzielne sypialnie dla mężczyzn i kobiet.
 • Wymagane jest zapewnienie dostatecznej liczby toalet i pryszniców dla każdej płci oddzielnie.
 • Nie należy ograniczać prawa pracowników do opuszczania miejsca zakwaterowania w wolnym czasie.

Kodeksu postępowania dla dostawców

Duni oczekuje od wszystkich swoich dostawców przestrzegania Kodeksu etycznego i dołożenia wszelkich starań w celu osiągnięcia określonych w nim standardów. Za przestrzeganie kodeksu odpowiedzialny jest dostawca, który odpowiada również za poinformowanie zainteresowanych pracowników o kodeksie. Pracowników nie wolno karać, zwalniać ani dyskryminować za przekazywanie informacji o przestrzeganiu kodeksu.

Dostawcy muszą umożliwić firmie Duni i/lub jej przedstawicielom dostęp do swoich obiektów oraz do wszelkich odpowiednich dokumentów niezbędny w celu zapewnienia przestrzegania Kodeksu etycznego. Dostęp taki jest wymagany zawsze, niezależnie od tego, czy dostawca został wcześniej powiadomiony.
W przypadku stwierdzenia, że dostawca nie przestrzega Kodeksu etycznego, Duni może zakończyć współpracę z tym dostawcą bez ponoszenia finansowych konsekwencji, jeżeli dostawca nie wdroży planu działań naprawczych zatwierdzonego przez Duni. Jeżeli plany działań naprawczych są zalecane, ale nie wymagane, Duni zawiesza składanie zamówień; może również odwołać zamówienia już złożone.

Na pytania dotyczące firmy Duni kodeksu postępowania zwrócić się do firmy CSR i jakości dyrektor Elisabeth Gierow.