Duni-aktien

Aktieägare Topp 10

Aktieägare 30 september 2016 Antal aktier Procent
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99%
Polaris Capital Management LLC 5 075 329 10,80%
Swedbank Robur fonder 4 281 547 9,11%
Carnegie fonder 3 250 000 6,92%
Lannebo fonder 2 633 381 5,60%
State Street Bank & Trust Com., Boston 1 593 249 3,39%
Verdipapirfond Odin Sverige 1 642 967 3,50%
JPM Chase NA 1 447 641 3,08%
Fjärde AP-Fonden 1 484 151 3,16%
SSB Client Omnibus AC OM07 (15 PCT) 750 085 1,60%

Ägarfördelning per land

Aktieägare Antal aktier Procent
Sverige 34 394 503 73,18%
USA 7 578 897 16,13%
Övriga länder 5 025 632 10,69%

finansiella mål

Under 2015 har Duni genomfört en rad aktiviteter som framförallt har bidragit till den organisatoriska tillväxten.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 5%

 

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta kommer Duni att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Uppfyllelse 2015: Den valutajusterade organiska tillväxten i kärnverksamheten blev 1,3 % exklusive förvärv och hygienverksamhet. Fortsatt tillväxt men med en lägre nivå än föregående år. Tillväxten följer dock marknaden som helhet.

rörelsemarginal, 10%

Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Uppfyllelse 2015: Målet för rörelsemarginalen har överträffats och slutade på historiska 12,6 %. Struktureffekter dvs avvecklingen av hygienproduktionen och förvärvet av Paper+Design bidrar till den stärkta marginalen.

UTDELNING, 40% AV RESULTAT EFTER SKATT

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Uppfyllelse 2015: Tack vare den fortsatt goda resultatgenereringen och kassaflödet föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktier, vilket innebär att utdelningen för 2015 föreslås uppgå till 67 % av resultatet efter skatt.