Servettvikning

Upptäck våra nya filmer som visar dig nya sätt att vika servetter.

Börja vika

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriär hos Duni

Här på Duni är det viktigt att vara med och skapa goodfoodmood. Vi älskar att möta människor med en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Finansiell sammanfattning

mSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Kvarvarande verksamheter      
Nettoomsättning 4 271 4 200 3 870 3 349 3 268
Bruttoresultat 1 231 1 241 1 134 983 946
Operativt resultat 502 528 452 369 355
EBITDA 632 656 572 473 454
EBIT 463 490 433 352 243
Årets resultat 334 346 302 254 137
Varav innehav utan bestämmande inflytande 2 - - - -
Nyckeltal          
Omsättningstillväxt %, organisk och valutajusterad 1,2% 1,3% 3,9% 1,7% -2,2%
Bruttomarginal % 28,8% 29,6% 29,3% 29,4% 28,9%
Operativ rörelsemarginal % 11,8% 12,6% 11,7% 11,0% 10,9%
EBITDA marginal % 14,8% 15,6% 14,8% 14,1% 13,9%
Värde per aktie (SEK)          
Resultat per aktie, före och efter utspädning 7,06 7,37 6,42 2,63 5,54
Utdelning 5,003) 5,00 4,50 4,00 3,50
Marknadspris på stängningsdagen 125,00 141,50 116,00 83,25 59,00
TOTALT          
Eget kapital 2 486 2 345 2 193 2 099 1 985
Summa tillgångar 4 487 4 178 4 328 3 695 3 531
Nettoskuld 757 584 888 491 555
Kassaflöde från den löpande verksamheten 446 623 533 4634) 4294)
Kassaflöde efter avdrag för investeringar 146 462 49 3254) 3174)
Utdelning % av resultat 71% 67% 66% 70% 133%
Antal anställda 2 234 2 082 2 092 1 902 1 875
Nyckeltal          
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital 31% 25% 41% 23% 32%
Nettoskuld/EBITDA 1) 2) 1,20 ,89 1,55 1,04 1,22
Avkastning på eget kapital 13% 15% 14% 12% 7%
Avkastning på sysselsatt kapital % 1) 2) 16% 19% 15% 15% 15%
Avkastning på sysselsatt kapital, utan goodwill % 1) 2) 31% 38% 31% 32% 29%
       
1) Beräknat på operativt resultat.          
2) Beräknat på de senaste tolv månaderna.          
3) Föreslagen utdelning.          
4) Ej omräknat till kvarvarande verksamhet          

Definitioner

Klicka på länken om du letar efter betydelsen av ord eller förkortningar på denna sajten. Här får man svar på vanliga frågor om termer och förkortningar.

DEFINITIONER

Antal anställda:
Antalet anställda vid periodens slut. 

Avkastning på eget kapital:
Periodens resultat som procentandel av eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital:
Rörelseresultat som andel av sysselsatt kapital.

Bruttomarginal:
Bruttoresultat som procentandel av försäljning.

EBIT:
Redovisat rörelseresultat. 

EBIT marginal:
EBIT som procentandel av försäljning.

EBITA:
Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar. 

EBITDA:
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar. 

EBITDA marginal:
EBITDA som procentandel av försäljning.

HoReCa:
Förkortning av hotell, restaurang och catering.

Kostnad för sålda varor:
Kostnad för sålda varor, inklusive produktions- och logistikkostnader. 

Källhänvisning:
HoReCa-statistik refereras till hemsidan för European Commission, Key Indicators for the Euro Area. DEHOGA refereras till HoReCa-statistik för Tyskland på DEHOGA Zahlenspiegel. 

Operativt resultat:
Rörelseresultat justerat för omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med förvärv.

Organisk tillväxt:
Förvärvade bolag räknas in i organisk tillväxt när det varit del av Duni-koncernen i åtta kvartal.

Private label:
Produkter märkta med kundens eget varumärke.

Räntebärande nettoskuld:
Räntebärande skulder och pensioner minskat med likvida medel och räntebärande fordringar.

Sysselsatt kapital:
Icke räntebärande anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, exklusive uppskjuten skattefordran, med avdrag för icke räntebärande skulder. 

Valutajusterad:
Siffror som justeras för effekter av valutakursdifferenser i samband med konsolidering. 2016 års siffror beräknade med 2015 års valutakurser. Effekter av omräkning av balansposter ingår inte. 

Vinst per aktie:
Resultat för perioden delat med det genomsnittliga antalet aktier.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Duni tillämpar, sedan den 1 januari 2005, av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). För övergångseffekter, se not 45 och 46 i årsredovisningen per 2007-06-30.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Duni tillämpar, sedan den 1 januari 2005, av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). För övergångseffekter, se not 45 och 46 i årsredovisningen per 2007-06-30.

Dunis delårsrapporter upprättas i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen upprättas i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer samt Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna finns att läsa mer i detalj i not 2 i den senaste publicerade årsredovisningen och om nya redovisningsprinciper tillämpats i innevarande år finns de beskrivna i den senaste delårsrapporten.