Servettvikning

Upptäck våra nya filmer som visar dig nya sätt att vika servetter.

Börja vika

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriär hos Duni

Här på Duni är det viktigt att vara med och skapa goodfoodmood. Vi älskar att möta människor med en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Finansiell sammanfattning

mSEK 2015 2014 2013 2012 2011
Kvarvarande verksamheter        
Nettoomsättning 4 200 3 870 3 349 3 268 3 399
Bruttoresultat 1 241 1 134 983 946 1 025
Operativt resultat 528 452 369 355 403
EBITDA 656 572 473 454 496
EBIT 490 433 352 243 388
Årets resultat 346 302 254 137 261
Nyckeltal          
Omsättningstillväxt %, organisk och valutajusterad 1,3% 3,9% 1,7% -2,2% 0,6%
Bruttomarginal % 29,5% 29,3% 29,4% 28,9% 30,2%
Operativ rörelsemarginal % 12,6% 11,7% 11,0% 10,9% 11,9%
EBITDA marginal % 15,6% 14,8% 14,1% 13,9% 14,6%
Värde per aktie (SEK)          
Resultat per aktie, före och efter utspädning 7,37 6,42 2,63 5,54 6,52
Utdelning 5,003) 4,50 4,00 3,50 3,50
Marknadspris på stängningsdagen 141,5 116,00 83,25 59,00 54,00
TOTALT          
Eget kapital 2 345 2 193 2 099 1 985 2 082
Summa tillgångar 4 178 4 328 3 695 3 531 3 681
Nettoskuld 584 888 491 555 745
Kassaflöde från den löpande verksamheten 623 533 4634) 4294) 3624)  
Kassaflöde efter avdrag för investeringar 462 49 3254) 3174) -144)  
Utdelning % av resultat 67% 66% 70% 133% 63%  
Antal anställda 2 082 2 092 1 902 1 875 1 888
Nyckeltal          
Skuldsättningsgrad 25% 41% 23% 32% 36%  
Nettoskuld/EBITDA 1) 2) ,89 1,55 1,04 1,22 1,50  
Avkastning på eget kapital % 1) 2) 19% 15% 15% 15% 13%  
Avkastning på eget kapital, utan goodwill % 1) 2) 38% 31% 32% 29% 22%  
         
1) Beräknat på operativt resultat.          
2) Beräknat på de senaste tolv månaderna.          
3) Föreslagen utdelning.
4) Ej omräknat till kvarvarande verksamhet

Definitioner

Klicka på länken om du letar efter betydelsen av ord eller förkortningar på denna sajten. Här får man svar på vanliga frågor om termer och förkortningar.

DEFINITIONER

Kostnad för sålda varor:
Kostnad för sålda varor, inklusive produktions- och logistikkostnader.

Bruttomarginal:
Bruttoresultat som procentandel av försäljning.

Operativt resultat:
Rörelseresultat justerat för omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med förvärv.

EBIT:
Redovisat rörelseresultat.

EBIT marginal:
EBIT som procentandel av försäljning.

EBITA:
Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITDA:
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar.

EBITDA marginal:
EBITDA som procentandel av försäljning.

Sysselsatt kapital:
Icke räntebärande anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, exklusive uppskjuten skattefordran, med avdrag för icke räntebärande skulder.

Avkastning på sysselsatt kapital:Rörelseresultat som andel av sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital:
Periodens resultat som procentandel av eget kapital.

Antal anställda:
Antalet anställda vid periodens slut.

Valutajusterad:
Siffror som justeras för effekter av valutakursdifferenser i samband med konsolidering. 2015 års siffror beräknade med 2014 års valutakurser. Effekter av omräkning av balansposter ingår inte.

Vinst per aktie:
Resultat för perioden delat med det genomsnittliga antalet aktier.

Räntebärande nettoskuld:
Räntebärande skulder och pensioner minskat med likvida medel och räntebärande fordringar.

HoReCa:
Förkortning av hotell, restaurang och catering.

Private label:
Produkter märkta med kundens eget varumärke.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Duni tillämpar, sedan den 1 januari 2005, av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). För övergångseffekter, se not 45 och 46 i årsredovisningen per 2007-06-30.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Duni tillämpar, sedan den 1 januari 2005, av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). För övergångseffekter, se not 45 och 46 i årsredovisningen per 2007-06-30.

Dunis delårsrapporter upprättas i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen upprättas i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer samt Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna finns att läsa mer i detalj i not 2 i den senaste publicerade årsredovisningen och om nya redovisningsprinciper tillämpats i innevarande år finns de beskrivna i den senaste delårsrapporten.