En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriärmöjligheter hos Duni

Hos Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som har en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se våra lediga tjänster

Finansiell sammanfattning

mSEK 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Kvarvarande verksamheter          
Nettoomsättning 4 501 5 547 4 927 4 441 4 271 4 200 3 870
Bruttoresultat 814 1 403 1 278 1 264 1 231 1 241 1 134
Operativt resultat 149 533 430 491 502 528 452
EBITDA 374 762 583 630 632 656 572
Rörelseresultat, EBIT 70 408 351 456 463 490 433
Årets resultat 4 273 249 334 334 346 302
Varav innehav utan bestämmande inflytande 1 4 6 5 2 - -
Nyckeltal              
Omsättningstillväxt %, organisk och valutajusterad -18,7% -0,5% 1,5% 0,9% 1,2% 1,3% 3,9%
Bruttomarginal % 18,1% 25,3% 25,9% 28,5% 28,8% 29,6% 29,3%
Operativ rörelsemarginal % 3,3% 9,6% 8,7% 11,1% 11,8% 12,6% 11,7%
EBITDA marginal % 8,0% 13,7% 11,1% 14,2% 14,8% 15,6% 14,8%
Värde per aktie (SEK)              
Resultat per aktie, före och efter utspädning ,05 5,73 5,22 6,99 7,06 7,37 6,42
Utdelning 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50
Marknadspris på stängningsdagen 107,80 129,20 98,10 121,25 125,00 141,50 116,00
TOTALT              
Eget kapital 2 628 2 664 2 616 2 594 2 486 2 345 2 193
Summa tillgångar 5 780 6 245 6 027 4 833 4 487 4 178 4 328
Nettoskuld 1 324 1 546 1 490 855 757 584 888
Kassaflöde från den löpande verksamheten 282 665 343 449 446 623 533
Kassaflöde efter avdrag för investeringar 178 445 -289 156 146 462 49
Utdelning % av resultat 0% 86% 96% 72% 71% 67% 66%
Antal anställda 2 269 2 398 2 477 2 362 2 234 2 082 2 092
Nyckeltal              
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital 50% 58% 57% 33% 31% 25% 41%
Nettoskuld/EBITDA 1) 2) 3,54 2,03 2,56 1,36 1,20 0,89 1,55
Avkastning på eget kapital 0% 10% 10% 13% 13% 15% 14%
Avkastning på sysselsatt kapital % 1) 2) 4% 13% 11% 14% 16% 19% 15%
Avkastning på sysselsatt kapital, utan goodwill % 1) 2) 8% 26% 23% 28% 31% 38% 31%
1) Beräknat på operativt resultat.              
2) Beräknat på de senaste tolv månaderna.              

Definitioner

Klicka på länken om du letar efter betydelsen av ord eller förkortningar på denna sajten. Här får man svar på vanliga frågor om termer och förkortningar.

DEFINITIONER

Antal anställda
Antalet aktiva heltidsanställda vid periodens slut. 

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat som procentandel av eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Operativt rörelseresultat som andel av sysselsatt kapital.

Bruttomarginal
Bruttoresultat som procentandel av försäljning.

EBIT
Redovisat rörelseresultat.

EBIT marginal
EBIT som procentandel av försäljning.

EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar.

EBITDA marginal
EBITDA som procentandel av försäljning.

HoReCa
Förkortning av hotell, restaurang och catering.

Kostnad för sålda varor
Kostnad för sålda varor, inklusive produktions- och logistikkostnader.

Källhänvisning
HoReCa-statistik refereras till hemsidan för European Commission, Key Indicators for the Euro Area. DEHOGA refereras till HoReCa-statistik för Tyskland på DEHOGA Zahlenspiegel.

Operativt resultat
EBIT minus omstruktureringskostnader, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med förvärv.

Operativ rörelsemarginal:
Operativt resultat som procentandel av försäljning.

Organisk tillväxt
Förvärvade bolag räknas in i organisk tillväxt när de varit del av Dunikoncernen i åtta kvartal.

Organisk proformatillväxt
Vakutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs mot föregående år. 

Private label
Produkter märkta med kundens eget varumärke.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder och pensioner minskat med likvida medel och räntebärande fordringar.

Sysselsatt kapital
Icke räntebärande anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, exklusive uppskjuten skattefordran, med avdrag för icke räntebärande skulder.

Valutajusterad/valutapåverkan omräkningseffekter:
Siffror som justeras för effekter av valutakursdifferenser i samband med konsolidering. 2018 års siffror beräknade med 2017 års valutakurser. Effekter av omräkning på balansposter ingår inte.

Vinst per aktie
Resultat för perioden delat med det genomsnittliga antalet aktier.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Duni tillämpar, sedan den 1 januari 2005, av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). För övergångseffekter, se not 45 och 46 i årsredovisningen per 2007-06-30.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Duni tillämpar, sedan den 1 januari 2005, av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). För övergångseffekter, se not 45 och 46 i årsredovisningen per 2007-06-30.

Dunis delårsrapporter upprättas i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen upprättas i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer samt Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna finns att läsa mer i detalj i not 2 i den senaste publicerade årsredovisningen och om nya redovisningsprinciper tillämpats i innevarande år finns de beskrivna i den senaste delårsrapporten.