En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriärmöjligheter hos Duni

Hos Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som har en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se våra lediga tjänster

Pressmeddelande

2010-04-29 08:00

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2010

Fortsatt resultatförbättring till följd av ökat kapacitetsutnyttjande

1 januari – 31 mars 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 960 (1 007) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 1,1 %. - Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 1,09 (0,79) SEK. Nyckeltal 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån januari - mars januari - mars april - mars januari -december MSEK 2010 2009 09/10 2009 Nettoomsättning 960 1 007 4 173 4 220 Rörelseresultat1) 77 73 440 436 Rörelsemarginal1) 8,1 % 7,2 % 10,6 % 10,3 % Resultat efter finansiella poster 66 50 460 444 Resultat efter skatt2) 51 37 350 336 1)Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”. 2)För kvarvarande verksamheter. VD’s kommentar “Årets första kvartal startade svagt, men avslutades med en stark försäljning under mars månad. Dels reflekterar detta att återhämtningen alltjämnt går i långsam takt, men det hårda vintervädret i stora delar av Europa påverkade säkert också benägenheten att gå på krogen i början av året. Till följd av att kronan stärkts betydligt i jämförelse med förra året sjönk omsättningen i kvartalet till 960 MSEK. I fasta växelkurser handlar det dock om en liten förbättring. Volymerna för affärsområde Professional steg med cirka 1,5 %, medan Retail tappade knappa 4 %. Vidare hade Tissue en bättre orderbeläggning än motsvarande period förra året och ökade omsättningen med nästan 6 %. Rörelseresultatet förbättrades med cirka 6 %, till 77 MSEK. En högre bruttomarginal i kombination med något lägre kostnader är huvudorsakerna bakom detta. Trots högre råvarukostnader har marginalen ökat till följd av ett bättre kapacitetsnyttjande än föregående år, då lagren kraftigt drogs ned. De lägre lagernivåerna bidrar också till att kvaliteten på lagret är bättre vilket påverkade marginalen positivt. För Professionals del ökade rörelsemarginalen med en dryg procentenhet till 10,8 % i kvartalet mot bakgrund av vad som nämnts ovan. Inom Retail påverkas bruttomarginalen fortsatt positivt av en förbättrad kund- och produktmix. Rörelsemarginalen ökade till 4,3 % i jämförelse med 1,3 % året innan. Trots en högre försäljning för Tissue, försämrades resultatet något på grund av den eftersläpning som sker när råmaterial och energipriser ökar i snabb takt. Överlag har priserna på insatsvaror fortsatt upp i hög takt. För att möta dessa kraftigt ökade kostnader har Duni gått ut med prisökningar som till största delen infaller under kvartal tre. I övrigt är vår övergripande syn på marknadsutvecklingen densamma det vill säga att vi ser en långsam återhämtning i den reala ekonomin framför oss”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.