En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Pressmeddelande

2012-10-24 08:00

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 september 2012

Lägre resultat men starkt kassaflöde

1 januari – 30 september 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 638 (2 744) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2,2 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,98 (3,46) SEK.
  • Vikande marknadsutveckling.

1 juli – 30 september 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 849 (917) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 2,3 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,01 (1,34) SEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 63 (98) MSEK. Valutaeffekter, lägre säsongsmässig lageruppbyggnad och färre faktureringsdagar än föregående år förklarar cirka tre fjärdedelar av resultatförsämringen.
  • Starkt kassaflöde ledde till att nettoskulden i kvartalet minskade från 830 till 740 MSEK.

Nyckeltal

MSEK 9 mån
januari -september
2012
9 mån
januari -september
2011
3 mån
juli -september
2012
3 mån
juli -september
2011
12 mån
oktober - september
11/12
12 mån januari - december
2011
Nettoomsättning 2 638 2 744 849 917 3 701 3 807
Rörelseresultat1) 212 253 63 98 363 404
Rörelsemarginal1) 8,1 % 9,2 % 7,4 % 10,7 % 9,8 % 10,6 %
Resultat efter finansiella poster 186 224 59 90 321 358
Resultat efter skatt 140 163 47 63 238 261

1)  Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Den vikande konjunkturen har fortsatt göra avtryck på Dunis marknader under kvartal tre. Den svagare ekonomiska utvecklingen märks framförallt i södra Europa, men även generellt noteras en viss avmattning på hotell- och restaurangmarknaderna i Europa.

Dunis affärsmodell har visat på motståndskraft och god stabilitet under tuffare tider. Duni fortsätter att utvecklas förhållandevis stabilt med hänsyn taget till marknadsförhållandena. Totalt omsatte Duni 849 MSEK i kvartalet vilket är en minskning med 2,3 % i fasta växelkurser. Kassaflödet har varit starkt för kvartalet och nettoskulden har minskat till 740 MSEK i jämförelse med 830 MSEK per den 30 juni.

Affärsområde Professional nådde en försäljning på 635 MSEK. Rensat för valutaeffekter motsvarar detta en nedgång på 3,1 %. Den svagare marknadsutvecklingen och förlusten av ett par större volymkontrakt i England reflekteras i denna minskning. Dessutom hade september månad, då den viktiga julförsäljningen börjar ta fart, färre faktureringsdagar i år än förra året. När det gäller Dunis marknadssatsningar så har tillväxten mattats väsentligt i södra Europa, medan försäljningen i Ryssland fortsätter att utvecklas mycket positivt. Den nya premiumduken, Evolin®, fortsätter att vinna terräng, men det tar tid att skapa substantiella försäljningssiffror på en konservativ och fragmenterad marknad.

För affärsområde Consumer förbättras försäljningstrenden även under kvartal tre. Omsättningen blev 101 MSEK, en minskning med 1,6 % i fasta växelkurser, i en svagt vikande marknad. Consumer har under kvartalet börjat leverera på de större kontrakten som ingicks under kvartal två, dock med en viss försening på den tyska marknaden. Infasningen är resurskrävande och belastar initialt resultatet. Försäljningen i Consumer bedöms utvecklas positivt under resten av året tack vare de nya kontrakten.

Affärsområde Tissue fortsätter att vara stabilt med en omsättning på 112 MSEK i kvartalet, att jämföra med 111 MSEK föregående år. Provkörningar av nya hygienmaterial har även belastat resultatet i kvartal tre, liksom lägre produktionsvolymer för att minska lagernivåerna.

Dunis resultat utvecklades svagt i kvartal tre, med ett rörelseresultat om 63 MSEK. Det är en försämring med 35 MSEK i förhållande till föregående år på 98 MSEK. I och med att huvuddelen av intjäningen och rörelseresultatet kommer från Euroländer har Dunis lönsamhet påverkats negativt av den kraftiga förstärkningen av den svenska kronan. Valutaeffekten är den viktigaste förklaringen till resultatförsämringen. Denna i kombination med lägre produktionstakt för att motverka lageruppbyggnad samt de färre faktureringsdagarna i september förklarar sammantaget den absolut största delen av resultatavvikelsen. Ser man till de rent verksamhetsmässiga effekterna har något lägre volymer påverkat resultatet negativt vilket till viss del kompenserats av god kostnadskontroll.

Nu går vi in i Dunis viktigaste kvartal vilket innefattar julsäsongen. Vi bedömer att konjunkturläget fortsätter vara svagt vilket kan påverka efterfrågan, men det kan även föra med sig att vissa råmaterialpriser minskar från förhållandevis höga nivåer”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, Duni.