En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Pressmeddelande

2014-02-13 08:00

Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2013

Resultatförbättring inom samtliga affärsområden

1 oktober – 31 december 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 102 (1 031) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 6,2 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,25 (-0,32) SEK.
  • Starkt kassaflöde med en historiskt låg nettoskuld (< 500 MSEK).

1 januari – 31 december 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 803 (3 669) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,7 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,68 (2,67) SEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 (3,50) kronor per aktie.

Nyckeltal

MSEK 3 mån
oktober -december
2013
3 mån
oktober -december
2012
12 mån
januari -december
2013
12 mån
januari -december
2012
Nettoomsättning 1 102 1 031 3 803 3 669
Rörelseresultat 1)2) 152 130 385 342
Rörelsemarginal 1)2) 13,8 % 12,6 % 10,1 % 9,3 %
Resultat efter finansiella poster 2) 138 18 350 204
Resultat efter skatt 2) 106 -15 267 126

1)        Underliggande rörelseresultat, för brygga till redovisat rörelseresultat se avsnittet ”Jämförelsestörande poster”.
2)       Jämförelsetalen för 2012 är omräknade enligt IAS19R, se vidare Not 2.

VD’s kommentar

”Årets avslutande kvartal visar på tillväxt och resultatförbättring inom samtliga affärsområden. Kvartalets nettoomsättning, mätt i fasta växelkurser, uppgår till 1 095 (1 031) MSEK, en tillväxt i förhållande till föregående år på 6,2 %. Rörelseresultatet, före strukturkostnader, ökar med 22 MSEK och uppnår 152 (130) MSEK. Förbättringen förklaras i huvudsak av stark julförsäljning och bra kapacitetsutnyttjande i våra produktionsanläggningar men också av underliggande förbättringar i våra affärsområden. Kassaflödet är fortsatt starkt och vid kvartalets utgång uppgår nettoskulden till 491 (638) MSEK.          

Efter en trög inledning på året har försäljningstrenden förstärkts successivt. Den nya organisationsstrukturen bidrar till en aktivare marknadsbearbetning och positionen på flera marknader och produktsegment har förstärkts. Take-away-sortimentet fortsätter att växa inom Professional och inom Consumer vinner vi allt fler kundkontrakt. Utvecklingen skall ses i ljuset av en fortsatt svag generell efterfrågan i flera regioner. De europeiska HoReCa-marknaderna visar på någon eller några procentenheters tillbakagång och det finns än så länge inga tydliga tecken på förbättring. Konsumentmarknaden är något mer stabil.      

I fasta växelkurser och i förhållande till föregående år ökar Professional sin kvartalsomsättning med 36 MSEK. Nettoförsäljningen, mätt i fasta växelkurser, uppgår till 758 (722) MSEK och tillväxten är främst relaterad till förvärvet av Duni Song Seng. Försäljningen utanför Europa fortsätter att växa med tvåsiffriga tal, dock från låga nivåer. Under kvartalet är förbättringen i östra och södra Europa särskilt glädjande. Tendensen är att vår position på dessa marknader stabiliseras allt mer. Rörelseresultatet i kvartalet ökar till 127 (109) MSEK och rörelsemarginalen blir 16,6% (15,1%).

Affärsområde Consumer visar en tillväxttakt på 11,8% i kvartalet och nettoomsättningen, mätt i fasta växelkurser, uppgår till 221 (197) MSEK. Utvecklingen är en följd av nya kontrakt som tagits in under 2012 och 2013 men också av en bra julförsäljning. Rörelseresultatet ökar till 23 (19) MSEK och rörelsemarginalen förstärks till 10,6% (9,6%).

Inom Affärsområde Tissue är förbättringen helt relaterad till beslutet att avveckla den externa hygienförsäljningen. Genom avvecklingsbeslutet möjliggörs en mer effektivt drift samtidigt som åtgärder för en framtida nedläggning tas stegvis. Kvartalets nettoförsäljning uppgår till 117 (111) MSEK och rörelseresultatet till 2 (2) MSEK. Volymerna under kvartalet är i paritet med föregående år.          

2013 har varit ett händelserikt år med flera viktiga initiativ. Tillväxttakten för året, mätt i jämförbar valuta, landar på 4,7 % vilket är tillfredsställande i en marknad som inte växer. Samtidigt ser vi att försäljningstrenden tilltagit under senare delen av året. Med 2013 års satsningar i ryggen känner vi ett gott självförtroende inför 2014”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.