En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Pressmeddelande

2015-04-24 07:45

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 mars 2015

Starkt första kvartal

1 januari – 31 mars 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 046 (921) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 7,3 %.
  • Det operativa resultatet förbättrades med drygt 50 %, från 73 till 112 MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,57 (1,09) SEK.
  • Förbättring inom alla affärsområden med undantag för Materials & Services där produktionen av hygienprodukter upphörde i slutet av kvartalet.
  • Nettoskulden fortsätter sjunka som ett resultat av positivt kassaflöde.
Nyckeltal
MSEK 3 mån
januari-
mars
2015
3 mån
januari-
mars
2014
12 mån
april-
mars
2014/2015
12 mån
januari-
december
2014
Nettoomsättning 1 046 921 4 374 4 249
Operativt resultat1) 112 73 514 475
Operativ rörelsemarginal1) 10,7 % 7,9 % 11,7 % 11,2 %
Resultat efter finansiella poster 99 69 467 437
Resultat efter skatt 74 51 342 319

1)För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Första kvartalet är starkt och innehåller en historisk ökning av nettofakturering såväl som operativt resultat. Tillväxten uppgår till cirka 14 % med en nettofakturering om 1 046 (921) MSEK. Kvartalets operativa rörelseresultat ökar till 112 (73) MSEK och rörelsemarginalen förstärks till 10,7 % (7,9 %). Nettoskulden vid kvartalets utgång uppgår till 836 MSEK.

Sedan inledningen av 2013 har bolaget haft en positiv resultat- och försäljningstrend. Förbättringen har åstadkommits via strukturåtgärder (förvärv och avyttringar) och högre intern effektivitet.  Under perioden har vi även haft en volatil valutasituation med en svagare svensk krona, vilket påverkat resultatet positivt, och en allt starkare USD med negativ påverkan på våra råvarukostnader. Under det andra kvartalet 2015 är struktureffekterna avtagande i och med att hygienverksamheten avslutas. Från det tredje kvartalet blir sedan struktureffekten något negativ i förhållande till föregående år, förvärvet av Paper+Design har då varit en del av Duni i mer än tolv månader samtidigt som hygienverksamheten kommer att vara helt avvecklad.  

Leveransförmågan under kvartalet har varit god och samtliga affärsområden förutom Materials & Services visar tillväxt och resultatförbättring i relation till föregående år.

I Affärsområde Table Top ökar nettofaktureringen till 513 (477) MSEK. En relativt svag inledning på kvartalet följdes upp av en stark avslutning där bland annat ökad andel premiumförsäljning bidrog till en bättre produktmix. Västra Europa visar bra tillväxt samtidigt som försäljningen i Centraleuropa och Norden är i linje med föregående år. Rörelseresultatet ökar till 78 (64) MSEK och rörelsemarginalen förstärks till 15,2 % (13,3 %).

Affärsområde Meal Service fortsätter att växa starkare än marknaden i stort. Nettofaktureringen ökar till 136 (123) MSEK och rörelseresultatet till 2 (-1) MSEK. Bra tillväxt i Centraleuropa tillsammans med lyckade satsningar på kundunika och miljöanpassade produktkoncept har fortsatt positiv påverkan på både försäljning och resultat.

Affärsområde Consumer bidrar fortsatt till en betydande försäljningsökning beroende på förvärvet av Paper+Design. Kvartalets nettofakturering ökar till 276 (157) MSEK och rörelseresultatet till 24 (6) MSEK. Rörelsemarginalen förstärks till 8,6 % (3,6 %). Vid sidan av förvärvet ser vi en god utveckling i Dunis konsumentverksamhet. Till exempel visar viktiga marknader som Norden och Tyskland en tillväxt på mer än 10 % samtidigt som utvecklingen för våra designinitiativ generellt är mycket positiv.  

Inom New Markets utgör Ryssland en fortsatt utmaning även om viss stabilitet uppnåtts under kvartalet. Försäljningen var svag inledningsvis medan slutet av kvartalet når upp till samma nivå som föregående år, mätt i lokal valuta. Försäljningen för affärsområdet som helhet uppgår till 47 (43) MSEK och rörelseresultatet ökar till 3 (-3) MSEK.

Inom Materials & Services upphörde hygienproduktionen i slutet av mars och kommande kvartal innehåller endast mycket begränsad slutfakturering. Processen att koncentrera kvarvarande produktion till Skåpafors fortgår och övergången skall vara helt genomförd under årets fjärde kvartal. Kvartalets nettofakturering minskar till 74 (120) MSEK och rörelseresultatet till 4 (7) MSEK.      

Sammantaget innehåller kvartalet en rad förbättringar och den starka inledningen på året ger oss goda skäl att fortsätta satsa på ökad tillväxt, attraktivitet och effektivitet”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Tina Andersson, Marknads- och kommunikationsdirektör, 0734-19 62 24