En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Pressmeddelande

2016-07-13 07:45

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 30 juni 2016

Organisk tillväxt och resultatförstärkning i andra kvartalet

1 april – 30 juni

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 1 013 (1 002) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,8 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 1,54 (1,44) SEK.
  • Resultatförbättringen är framförallt driven av affärsområde Meal Service.
  • Duni tecknade den 4 juli avtal om att förvärva 60 % av aktierna i Terinex Siam, Thailand.

1 januari – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 973 (1 987) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 0,6 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 2,69 (2,94) SEK.

Nyckeltal1)

MSEK 3 mån
april-
juni
2016
3 mån
april-
juni
2015
6 mån
januari-
juni
2016
6 mån
januari-
juni
2015
12 mån
juli-
juni
2015/2016
12 mån
januari-
december
2015
Nettoomsättning 1 013 1 002 1 973 1 987 4 186 4 200
Operativt resultat 2) 108 104 194 211 511 528
Operativ rörelsemarginal 2) 10,6 % 10,3 % 9,8 % 10,6 % 12,2 % 12,6 %
Resultat efter finansiella poster 94 90 167 185 441 459
Resultat efter skatt 72 68 127 138 335 346

1)För kvarvarande verksamheter.

2)För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”I det andra kvartalet uppnås organisk tillväxt och resultatförbättring i förhållande till föregående år. Försäljning och resultat påverkas negativt av valutaeffekter men omvänt också av en något mer fördelaktig kalendereffekt. Den organiska tillväxten stärks och uppnår 3 %, bland annat tack vare en bättre utveckling i Centraleuropa. Nettoförsäljningen i kvarvarande verksamheter ökar till 1 013 (1 002) MSEK och operativt resultat till 108 (104) MSEK.

Under kvartalet slutförhandlades förvärvet av konverteringsföretaget Terinex Siam i Bangkok. Affären kommunicerades till marknaden den 4 juli och uppgår till cirka 110 MSEK. Övertag av 60 % av aktierna kommer att ske under mitten av augusti. Terinex är Thailands ledande producent av Table Top-produkter. Förvärvet är en viktig del i New Markets tillväxtstrategi och genom Terinex breddar vi kunderbjudandet och stärker konkurrenskraften genom lokal produktion i den prioriterade sydostasiatiska marknaden.

Den sedan tidigare aviserade kapacitetsinvesteringen i Rexcell har nu slutförts. Uppgradering har genomförts på båda tissue-linjerna och arbetet har genomförts utan betydande driftstörningar. Kapacitetsökningen implementeras stegvis under de kommande kvartalen.   

Affärsområde Table Top ökar försäljningen i kvartalet med 1 %. Centraleuropa och Norden har stabiliserats mot tidigare kvartal samtidigt som Syd- och Västeuropa behåller sin stabila tillväxt. Nettoförsäljningen ökar till 566 (563) MSEK och det operativa resultatet uppnår 87 (87) MSEK.  

Affärsområde Meal Service fortsätter att växa starkare än marknaden och tillväxten i kvartalet uppgår till 11 %. Centraleuropa och framförallt Tyskland bidrar mest till försäljningsökningen men samtliga regioner bidrar till tillväxten. Nettoförsäljningen uppgår till 180 (163) MSEK och det operativa resultatet till 19 (13) MSEK.

Affärsområde Consumer uppnår en försäljning i paritet med föregående år. Den negativa påverkan från de större kontrakt som upphörde under 2015 har nu avtagit. Försäljningsintäkten uppgår till 213 (212) MSEK och det operativa resultatet till -1 (-1) MSEK.    

Inom New Markets har försäljningen i ett par prioriterade regioner varit svag i kvartalet och i vissa fall minskat. Vi ser bland annat minskad efterfrågan i Mellanöstern och från vissa marknader i Sydamerika. Ryssland har stabiliserats och vi ser en tendens mot förbättring i både försäljning och resultat. Kvartalets nettoförsäljning uppgår till 42 (55) MSEK och det operativa resultatet till 2 (4) MSEK.

Efter en svag inledning på året visar det andra kvartalet en stabilare utveckling i våra huvudmarknader. Det är också glädjande att vi avtalat om förvärv av Terinex Siam, en aktivitet som stärker vår konkurrenskraft i den prioriterade Asienmarknaden”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04