En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Pressmeddelande

2017-02-10 07:45

Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2016

Tillväxt inom affärsområde Table Top

1 oktober – 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 234 (1 170) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3,6 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 2,41 (2,32) SEK.
  • Affärsområde Table Top visar fortsatt tillväxt. 
  • Stark amerikansk dollar pressar upp råmaterialpriserna. 

1 januari – 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 271 (4 200) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,0 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 7,06 (7,37) SEK.
  • Det förvärvade bolaget Terinex Siam konsolideras i Duni från och med augusti 2016.
  • Nettoskulden är högre än föregående år till följd av förvärv och ökade investeringar.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie.

Nyckeltal 1)

MSEK 3 mån
oktober-december
2016
3 mån
oktober-december
2015
12 mån
januari-december
2016
12 mån
januari-december
2015
Nettoomsättning 1 234 1 170 4 271 4 200
Operativt resultat 2) 171 171 502 528
Operativ rörelsemarginal 2) 13,9 % 14,6 % 11,8 % 12,6 %
Resultat efter finansiella poster 148 144 441 459
Resultat efter skatt 113 109 334 346

1)För kvarvarande verksamheter.

2)För brygga till rörelseresultat (EBIT), se avsnittet ”Operativt resultat - jämförelsestörande poster”.

VD’s kommentar

”Försäljningen i kvartal fyra uppgick till 1 234 (1 170) MSEK och det är glädjande att samtliga affärsområden uppvisar en försäljningsökning. Förvärvet av Terinex Siam lyfter New Markets och i Table Top ser vi en successivt förbättrad försäljningstrend. Det operativa resultatet uppgick till 171 (171) MSEK och i likhet med tidigare kvartal förklaras den försämrade marginalen främst genom försvagningen av det brittiska pundet. Nettovinsten efter skatt ökar till 113 (109) MSEK.

Nettoskulden vid årets utgång uppgick till 757 MSEK. Det är en ökning med cirka 180 MSEK mot föregående år och förklaras av förvärvet av Terinex Siam samt en ökad investeringsnivå. Under året har 10 (10) MSEK tagits i omstruktureringskostnader vilka avser en kvarvarande del av det omstruktureringsprogram som initierades under 2015.  Dessa relateras i huvudsak till organisationsförändringar i Tyskland och Norden.

En av årets viktigaste prioriteringar har varit att stärka tillväxten i affärsområde Table Top. Utvecklingen i framförallt Centraleuropa och Norden har under en tid påverkats negativt av en lägre efterfrågan på bordsdukar och en svagare utveckling för försäljningskanalen Cash & Carry. Under året har en rad aktiviteter genomförts och trenden de senaste två kvartalen visar på framsteg.

Våra fabriker uppnår sina produktionsmål och vi har en genomgående bra utveckling i kvartalet. Den sedan tidigare aviserade kapacitetsinvesteringen på Rexcell (pappersbruket i Skåpafors) har avslutats och det löpande installationsarbetet har genomförts utan betydande störningar.

Affärsområde Table Top växer med 5,5 % i kvartalet och försäljningen uppgick till 645 (612) MSEK. I samtliga försäljningsregioner, utom Norden, ökar försäljningen i relation till föregående år och starkast tillväxt ser vi i södra Europa som uppvisar en tvåsiffrig ökning. Det operativa resultatet ökade till 125 (118) MSEK och den något försvagade rörelsemarginalen förklaras i huvudsak av det svagare brittiska pundet.  

Tillväxten i Affärsområde Meal Service är lägre än i tidigare kvartal och uppgick till 3 %, justerat för valutaeffekter. Det fjärde kvartalet föregående år var mycket starkt då efterfrågan på Dunis produkter steg i samband men de omfattande flyktingströmmarna i framförallt Tyskland. Alla regioner med undantag av Norden visar en fortsatt stabil försäljningsökning. Det operativa resultatet uppgick till 6 (8) MSEK, en nedgång som förklaras av fortlöpande försäljningsinvesteringar.

I Affärsområde Consumer uppgick försäljningen till 331 (330) MSEK. Det operativa resultatet minskar till 28 (40) MSEK beroende på lägre produktionseffektivitet, ökade nedskrivningar för lager samt en sämre kundmix. Åtgärder genomförs nu i syfte att förstärka affärsområdets långsiktiga effektivitet och produkterbjudande.   

Affärsområde New Markets ökade sin försäljning till 73 (52) MSEK och tillväxten är driven av förvärvet av Terinex Siam samt en bättre utveckling i Ryssland. Integrationen av Terinex Siam fortlöper enligt plan och pågående insatser fokuseras på förbättrad produktionseffektivitet samt ökad närvaro i kringliggande marknader såsom Sydostasien och Australien. Det operativa resultatet ökar till 10 (4) MSEK och den operativa rörelsemarginalen till 13,7 % (7,9 %).

Under 2016 har flera viktiga projekt initierats och slutförts. Förvärvet av Terinex Siam stärker vårt produkterbjudande och därmed vår konkurrenskraft på den sydostasiatiska marknaden. Kapacitetsinvesteringen i Rexcell ökar kostnadseffektiviteten för vårt tissuematerial och genomförda aktiviteter i det största affärsområdet Table Top förväntas bidra till en bättre försäljningsutveckling. Efter tre år av resultatförbättringar konstaterar vi att det operativa helårsresultatet för koncernen understiger föregående års nivå. Huvuddelen av nedgången förklaras av det försvagade brittiska pundet men vi påverkas också av den relativt svaga försäljningen i inledningen av året”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 200 anställda fördelat på 19 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716.

Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 klockan 07.45 CET.