En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Karriärmöjligheter hos Duni

Hos Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som har en passion för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se våra lediga tjänster

Uppförandekod

Den allmänna regeln är att Duni och dess leverantörer ska bedriva en verksamhet som är helt i linje med lokala och nationella lagar i de länder och regioner där de verkar.

Dunis egna krav kan dock vara ännu strängare än de grundläggande rättsliga kraven. Det beror på att vi vill vara hundraprocentigt säkra på att de produkter som vi erbjuder våra kunder alltid har tillverkats på ett sätt som är etiskt godtagbart.

Vår uppförandekod återspeglar minimistandarden. Den gäller för Dunis samtliga verksamheter och alla leverantörer som tillverkar produkter åt Duni. Vårt mål är att hela tiden förbättra produktionsmiljön och arbetsförhållandena för personalen ur ett etiskt och socialt perspektiv.

I uppförandekoden definieras medarbetarnas grundläggande rättigheter, baserat på ILO-konventionerna.

Vid frågor om Dunis uppförandekod:

 

Uppförandekod för Duni

Allmänna principer

Den generella regeln är att Dunis anläggningar måste följa de nationella lagarna i de länder där Duni verkar. Duni har dock även ett samhällsansvar, där kraven ibland är högre än i den nationella lagstiftningen.

Barnarbete

Dunis anläggningar måste följa alla nationella lagar och förordningar samt ILO-konventionerna 138 och 182 gällande minimiålder och tillämpliga arbetsuppgifter.

ILO = Internationella arbetsorganisationen (International Labor Organization)

Arbetsförhållanden

 • Duni får inte använda eller tillåta fysiskt eller psykiskt våld eller någon form av icke-fysisk kränkande behandling inklusive, men inte begränsat till, hot om våld, sexuella trakasserier eller annan verbal misshandel.
 • En ren produktionsmiljö är viktig för arbetarnas välmående och kvaliteten på de produkter som tillverkas.
 • Alla anläggningar ska ha bra ventilation för att säkerställa korrekt luftflöde och temperatur. Belysningen måste vara adekvat, så att ett bra arbete kan utföras under hela arbetstiden.
 • Under alla drifttimmar ska rena hygienutrymmen finnas tillgängliga, och dessa ska kunna utnyttjas utan oskäliga begränsningar.

Säkerhet 

Alla produktionsanläggningar och administrativa enheter ska alltid prioritera de anställdas säkerhet. Tillämpliga lokala lagar och förordningar i fråga om arbetsskydd ska följas och dokumenteras. Se exempelvis följande punkter:

 • Det ska finnas tillräckligt många och tydligt markerade utgångar som möjliggör utrymning vid eventuella nödsituationer. Utgångarna ska hållas fria från hindrande föremål. De ska dessutom vara olåsta, eller så ska en nyckel alltid finnas tillgänglig för alla.
 • En utrymningsplan måste finnas på en synlig plats. Utrymningsövningar ska genomföras.
 • Brandsläckarna måste ses över regelbundet samt finnas på en plats som är synlig och tillgänglig för alla medarbetare.
 • Första hjälpen-utrustning måste finnas.
 • Maskiner ska utrustas med säkerhetsanordningar som regelbundet ses över och underhålls. Personlig skyddsutrustning ska finnas vid behov.
 • Farliga material måste förvaras i säkra utrymmen med god ventilation.  

Arbetstagarnas rättigheter

Följande konventioner måste följas: 

 • ILO-konventionerna 29 och 105 som bland annat slår fast att produktionsanläggningen inte får användas för någon typ av ofrivilligt eller oavlönat arbete, till exempel straffarbete,
 • ILO-konventionerna 100 och 111 som slår fast att om utländska kontraktsarbetare anställs, får dessa aldrig tvingas att förbli anställda längre än de själva önskar, samt att eventuella rekryteringskostnader och kommissionsavgifter till rekryteringsbyråer ska betalas av de respektive anläggningarna,
 • ILO-konventionerna 100 och 111 som bland annat innebär att inga arbetstagare får diskrimineras på grund av ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion eller etnisk bakgrund,
 • ILO-konventionerna 87 och 98 som bland annat slår fast att alla arbetstagare får gå med i vilka föreningar de vill och att anläggningarna inte får lägga sig i om arbetstagarna väljer att på ett fredligt och lagenligt sätt organisera sig eller förhandla kollektivt – arbetstagarna ska själva få bestämma huruvida de vill organisera sig eller inte.

Uppförandekod för leverantörer

Duni vill säkerställa att de produkter vi erbjuder våra kunder är tillverkade i enlighet med etiskt godtagbara principer.

Uppförandekoden fungerar som en minimistandard. Målet är att hela tiden förbättra produktionsmiljön och arbetsförhållandena ur ett etiskt och socialt perspektiv. Uppförandekoden gäller för alla produktionsenheter och leverantörer som tillverkar produkter för Duni.

I uppförandekoden definieras medarbetarnas grundläggande rättigheter, baserat på ILO-konventionerna.

För frågor om Dunis uppförandekod – kontakta Elisabeth Gierow, Corporate CSR & Quality Director.