En vackert vikt servett ger lite visuell glans på en festdukning. Titta på våra filmer om vikning som är lätta att följa.

Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

Principer & Mål

Ansvarsfullt företagande

Principer & Mål

Kärnan i vårt ansvarsfulla företagande är den tillit som kunderna visar oss i egenskap av tillverkare av kvalitetsprodukter. Vårt arbete för en bättre miljö, säkra produkter och bra arbetsförhållanden är djupt förankrat i värdekedjan och vårt sätt att bedriva vår verksamhet.

Här presenterar vi våra principer och mål för fokusområdena i Blue Mission-programmet. Tidsfristerna för att uppfylla målen sträcker sig från 2010 till 2020.

Miljöpolicy

Samhälle & Lagstiftning

Vi tar vårt ansvar och bidrar till en hållbar utveckling i samhället. Vi är insatta i och följer de aktuella lagar, föreskrifter och krav som gäller för vår verksamhet.

Miljöpolicy

 

PRODUKTER

Vårt produktsortiment är konkurrenskraftigt ur en hållbarhetssynvinkel och vi har ett starkt utbud av miljövänliga produkter. I vår produktutveckling strävar vi hela tiden efter att hitta nya hållbara material, tekniker och affärsmöjligheter.

 

VERKSAMHET

Vi arbetar hela tiden med att minska de negativa effekterna av drift, transporter och avfall. Vi strävar efter att minska energi- och resursanvändandet i processer och produkter. Vi anser att förnybarhet är det bästa alternativet på lång sikt.

 

ARBETSSÄTT

Miljöhänsyn vägs in i alla viktiga beslut. Våra miljöinitiativ kännetecknas av ständiga förbättringar och granskningar och vi ser längre än till bara vår egen verksamhet. Vi uppmuntrar våra anställda att ta ett personligt ansvar för miljön i sitt arbete.

 

KUNSKAP OCH KOMMUNIKATION

Vi betraktas som en av de ledande i branschen och är en betrodd samarbetspartner i miljöfrågor. Våra anställda har hög kompetens och kunskap inom miljöfrågor. Vi kommunicerar öppet och proaktivt de årliga miljöeffekterna av vår verksamhet och våra produkter.

UPPFÖRANDEKOD

Grundregeln är att Duni och dess leverantörer ska bedriva en verksamhet som är helt i linje med lokala och nationella lagar i de länder och regioner där verksamheten bedrivs. Dunis egna krav kan dock vara ännu striktare än de lagliga grundkraven. Det beror på att vi vill vara helt säkra på att de produkter som vi erbjuder våra kunder alltid har tillverkats på ett sätt som är etiskt godtagbart.

Vår uppförandekod återspeglar minimistandarden. Den gäller för samtliga av Dunis anläggningar och alla leverantörer som tillverkar produkter åt Duni. Vårt mål är att hela tiden förbättra tillverkningsmiljön och arbetsförhållandena för personalen ur ett etiskt och socialt perspektiv

I uppförandekoden definieras medarbetarnas grundläggande rättigheter, baserat på ILO-konventionerna.

UPPFÖRANDEKOD FÖR DUNI

ALLMÄNNA PRINCIPER

Grundregeln är att Dunis anläggningar måste följa de nationella lagarna i de länder där Duni verkar. Men Duni har även ett samhällsansvar, där kraven ibland kan vara högre än i den nationella lagstiftningen.

UPPFÖRANDEKOD FÖR DUNI

 

BARNARBETE

Dunis anläggningar måste följa alla nationella lagar och förordningar samt ILO-konventionerna 138 och 182 gällande minimiålder och tillämpliga arbetsuppgifter.
ILO = Internationella arbetsorganisationen (International Labor Organization)

 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Duni får inte använda eller tillåta fysiskt eller psykiskt våld eller någon form av icke-fysisk kränkande behandling inklusive, men inte begränsat till, hot om våld, sexuella trakasserier eller annan verbal misshandel.

En ren produktionsmiljö är viktig för arbetarnas välmående och kvaliteten på de produkter som tillverkas.

Alla anläggningar ska ha bra ventilation för att säkerställa rätt luftflöde och temperatur. Belysningen måste vara adekvat, så att ett bra arbete kan utföras under hela arbetsdagen.

Rena hygienutrymmen måste finnas tillgängliga under hela arbetstiden och ska kunna utnyttjas utan oskäliga begränsningar.

 

SÄKERHET

Alla produktionsanläggningar och administrativa enheter ska alltid prioritera de anställdas säkerhet. Gällande lokala lagar och förordningar i fråga om arbetsskydd ska följas och dokumenteras. Se exempelvis följande punkter:

Det ska finnas tillräckligt många och tydligt markerade utgångar som möjliggör utrymning i nödsituationer. Utgångarna måste hållas fria från blockerande föremål. De ska dessutom vara olåsta och en nyckel ska alltid finnas tillgänglig.

En utrymningsplan måste finnas på en synlig plats. Utrymnings- övningar ska genomföras.

Brandsläckarna måste ses över regelbundet samt finnas på en plats som är synlig och tillgänglig för all personal.

Första hjälpen-utrustning måste finnas att tillgå.

Maskiner ska utrustas med säkerhetsanordningar som regelbundet ses över och underhålls. Personlig skyddsutrustning ska finnas vid behov. Farliga material måste förvaras i säkra utrymmen med god ventilation. 

 

ARBETSTAGARNAS RÄTTIGHETER

Följande konventioner måste följas:

ILO-konventionerna 29 och 105 som bland annat slår fast att produktionsanläggningen inte får användas för någon typ av ofrivilligt eller oavlönat arbete, till exempel straffarbete.

ILO-konventionerna 29 och 105 som slår fast att om utländska kontraktsarbetare anställs får dessa aldrig tvingas förbli anställda längre än de själva önskar. Eventuella rekryteringskostnader och provisioner till rekryteringsbyråer ska betalas av respektive anläggning.

ILO-konventionerna 100 och 111 som bland annat innebär att inga arbetstagare får diskrimineras på grund av ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion eller etnisk bakgrund.

ILO-konventionerna 87 och 98 som bland annat slår fast att alla arbetstagare får gå med i vilka föreningar de vill och att anläggningarna inte får lägga sig i om arbetstagarna väljer att på ett fredligt och lagenligt sätt organisera sig eller förhandla kollektivt – arbetstagarna ska själva få bestämma huruvida de vill organisera sig eller inte.

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

Duni vill säkerställa att de produkter vi erbjuder våra kunder är tillverkade i enlighet med etiskt godtagbara principer.

Uppförandekoden fungerar som en minimistandard. Målet är att hela tiden förbättra produktionsmiljön och arbetsförhållandena ur ett etiskt och socialt perspektiv. Uppförandekoden gäller för alla produktionsenheter och leverantörer som tillverkar produkter för Duni.

I uppförandekoden definieras medarbetarnas grundläggande rättigheter, baserat på ILO-konventionerna.

Våra kärnvärden och verksamhetsprinciper

ANSVAR
Vi håller våra löften och är fast beslutna att leverera resultat.
Vi vågar satsa. 
Vi skapar mervärde för våra intressenter och arbetar samtidigt för hållbar utveckling.

ÖPPENHET
Vi litar på våra kolleger och ger dem ansvar. 
Vi har modet att förändra. 
Vi lyssnar, lär och delar med oss.

MERVÄRDE
Vi sätter kunderna först.
Snabba leveranser är A och O, och vi gör vårt yttersta för att hitta lösningar.
Innovation och kvalitet är djupt rotat i verksamheten.

VILJA ATT VINNA
Vi ligger alltid steget före. 
Vi letar efter möjligheter och agerar. 
Vi når framgång.

Affärsetik

Affärsetiken är mycket viktig för oss eftersom Dunis personal världen över har daglig kontakt med kunder, leverantörer, ägare, samhällsrepresentanter och andra intressenter.

AFFÄRSETIK 

Duni ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar.

Duni har många medarbetare som har daglig kontakt med kunder, leverantörer, ägare, samhällsrepresentanter och andra intressenter. De förväntar sig att Duni håller hög etisk profil och affärsmoral.

Den affärsetiska policyn utgår från principen att Duni ska drivas med såväl lönsamhet som god etik. Detta avser framförallt hur chefer och medarbetare ska agera i kontakterna med kunder, leverantörer, ägare, konkurrenter och andra externa parter.

Duni förväntar sig att alla tredje parter, det vill säga leverantörer som Duni samarbetar med, ska följa Dunis affärsetiska policy och gällande lagstiftning i respektive land.

Samtliga medarbetare har ett ansvar att identifiera och rapportera misstankar om korruption i Dunis förbindelser med externa parter. 

 

BEDRÄGLIGT BETEENDE

Det är mycket viktigt att hela Dunis affärsverksamhet präglas av högsta möjliga standard i fråga om ansvar, öppenhet och ärlighet. Alla misstankar om bedrägligt beteende, korruption eller liknande omständigheter måste utan dröjsmål rapporteras till Dunis HR Director eller CFO. Anmälan kan göras personligen, per telefon, per e-post eller genom ett anonymt brev.

Bedrägligt beteende kan leda till disciplinära åtgärder, vilka i sin tur kan resultera i åtal. Allvarligt bedrägligt beteende kan komma att polisanmälas. 

 

INTRESSEKONFLIKTER

Medarbetare ska undvika att försätta sig i situationer där personliga, familjerelaterade eller ekonomiska intressen kan komma i konflikt med Dunis intressen.

Om en sådan situation skulle uppstå måste medarbetaren meddela detta och rådgöra med högre chef.

 

KONFIDENTIALITET

Medarbetare får inte sprida eller för egen vinning utnyttja konfidentiell information som förvärvats i samband med sin anställning.

Om utomstående parter ger Duni konfidentiella uppgifter eller vice versa ska dessa hanteras med samma försiktighet som Dunis egna konfidentiella uppgifter.

 

KONKURRENSFÖRBUD FÖR DUNIS MEDARBETARE

För en anställd inom Duni är det helt eller delvis förbjudet att driva ett företag som konkurrerar med Dunis verksamhet. Duni förväntar sig att alla medarbetare alltid agerar med företagets bästa för ögonen. Alla former av konkurrens med Duni är förbjudna. Dunis samtliga medarbetare har ansvar för att se till att Duni följer gällande konkurrenslagstiftning.

Förbud mot samarbete med konkurrenter
Duni förväntar sig att alla medarbetare alltid agerar med företagets bästa för ögonen. Undvik situationer eller aktiviteter där dina personliga intressen konkurrerar med eller står i motsättning till Dunis eller kan uppfattas som om de gjorde det.

Du får aldrig diskutera något av följande med en konkurrent:

 • Priser eller priskomponenter
 • Affärsvillkor
 • Fördelning av geografiska regioner, kunder, produkter eller marknadsandelar
 • Tillverknings- eller säljkvoter
 • Kapacitetskostnader
 • Planerade investeringar
 • Samordnat agerande gentemot leverantörer eller kunder
 • Uppgjorda anbud i upphandlingar eller liknande
 • Rådgör med ansvarig chef om du känner dig osäker på vad du får tala om.

 

GÅVOR/KORRUPTION / MUTOR

Duni fördömer alla typer av korruption och mutor. Här ingår även så kallade facilitation payments för att förmå en offentlig tjänsteman att utföra ett visst arbete. Dunis samtliga medarbetare och övriga som omfattas av denna policy har ett ansvar för att se till att Duni följer tillämplig lagstiftning mot korruption.

Med muta avses en belöning, förmån eller gåva som ges för att på ett otillbörligt sätt påverka mottagaren i hans eller hennes tjänsteutövning inom privat eller offentlig sektor. En muta kan bestå av kontanter, men det kan också vara fråga om varor, resor, tjänster, rabatter, presentkort eller gästfrihet av olika slag. Det är inte tillåtet att ge eller ta emot en förmån som förknippas med att mottagaren i sin tjänsteut- övning ska handla på ett visst sätt. Även om risken för att medarbetaren låter sig påverkas är liten så är handlingen otillbörlig. Det finns ingen beloppsgräns för vad som är att betrakta som muta, utan det är förmånens värde ur mottagarens synvinkel som är avgörande.

Det är dock alltid förbjudet att ge eller ta emot följande:

 • Kontanter eller motsvarande monetära förmåner
 • Penninglån
 • Olaglig provision
 • Bidrag till politiska partier, politiska kandidater o.s.v.

Nedan följer några exempel på varningssingnaler:

 • Förmånen har ett ansenligt värde eller ges ofta.
 • Den som tar emot förmånen har myndighetsuppdrag eller arbetar med offentlig upphandling.
 • Förmånen har ingen tydlig koppling till mottagarens arbete eller uppdrag.
 • Förmånen har ingen naturlig eller meningsfull plats i mottagarens arbete eller uppdrag.
 • Medarbetaren eller leverantören bjuds till ett evenemang tillsammans med anhörig.
 • Förmånen ges till särskilt utvalda personer.
 • Förmånen ges inte öppet.
 • Förmånen står inte i proportion till syftet.
 • Förmånen ges på mottagarens initiativ.

 

REPRESENTATION

Representation kan rikta sig antingen utåt mot Dunis affärsförbindelser eller inåt mot Dunis personal. Representation ska ske med återhållsamhet och motsvara vad som kan anses rimligt i varje enskilt fall. Rådgör med ansvarig chef om du känner dig osäker.

Evenemang som riktar sig till en större grupp, främjar Dunis affärer eller nätverkande/kontakter med kunder och tredje parter och som inte är överdådiga i sin karaktär, är vanligtvis en godtagbar form av representation.

 

RAPPORTERINGSKULTUR - VISSELBLÅSNING

Alla medarbetare har ansvar för att utan dröjsmål rapportera varje upptäckt överträdelse av de etiska reglerna eller av nationell lagstiftning till sin chef, till HR Director eller till någon medlem av Dunis ledningsgrupp. Duni garanterar att sådana anmälningar hanteras anonymt och att inga medarbetare kommer att påverkas negativt av att de slår larm.

Läs även Dunis policy för visselblåsning.

 

UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH ÖVERSYN

Duni ansvarar för att se till att alla medarbetare och andra som omfattas av denna policy får information om Dunis affärsetiska policy. Denna ska vara enkelt åtkomlig för alla på Dunis intranät. Den finns översatt till åtta språk.

Policyn ska varje år ses över av revisionsutskottet, för att sedan godkännas av Dunis styrelse.

 

BRISTANDE EFTERLEVNAD

Underlåtelse att följa bestämmelserna i denna policy kan leda till disciplinära åtgärder, avsked eller rättsliga åtgärder/åtal.

ÅTAGANDE FRÅN DUNIS FÖRETAGSLEDNING

Duni strävar efter att ha en transparent affärsmiljö och tillämpar därför ett antal tydliga etiska riktlinjer som bygger på idén att Duni ska bedriva en lönsam verksamhet och samtidigt upprätthålla en god etik. Det är av yttersta vikt för Duni att företagets hela verksamhet bedrivs med största möjliga ansvarskänsla, öppenhet och ärlighet. Varje misstanke om bedrägligt beteende, korruption eller liknande situationer måste rapporteras utan dröjsmål. 

POLICY FÖR VISSELBLÅSNING

Duni strävar efter ett företagsklimat där visselblåsare känner att de tryggt och utan rädsla kan rapportera om oegentligheter. Duni anser att det finns en förpliktelse att hantera oegentligheter och att oegentligheter ska rapporteras i linje med företagets etiska riktlinjer. 

Dessutom betraktar Duni visselblåsare som föredömen eftersom de hjälper oss att arbeta för hederlighet, ansvar och god ledning.

När en visselblåsare rapporterar oegentligheter åtar sig Dunis ledning att: 

 • Skydda visselblåsaren från eventuella negativa effekter av rapporteringen. Mobbning, trakasserier, orättvis behandling, bestraffning eller diskriminering till följd av en rapport, betraktas som ett brott mot våra disciplinära rutiner.
 • Gå igenom rapporten grundligt och objektivt.
 • Om oegentligheter förekommer ska Duni göra det som krävs för att åtgärda dem samt hålla visselblåsaren informerad om förloppet och resultatet, där så är tillämpligt (t.ex. förutsatt att visselblåsaren inte är anonym).
 • Dunis HR Director ansvarar för denna policy.

 

VEM OMFATTAS?

Denna policyn ska antas av, distribueras till och göras tillgänglig för alla berörda:

 • Fast anställda, vare sig han eller hon arbetar heltid eller deltid.
 • Konsulter som arbetar åt organisationen.
 • Underleverantörer som arbetar åt organisationen, inklusive anställda hos underleverantören.
 • Leverantörer för vilka Dunis affärsetiska bestämmelser och policyn för visselblåsning är en del av avtalet.
 • Samtliga som räknas upp ovan har möjlighet att på frivillig grund använda Dunis visselblåsningssystem.

 

DUNIS OLIKA RAPPORTERINGSKANALER

Om du får kännedom om något som du uppfattar som olagligt eller som en överträdelse av Dunis affärsetiska bestämmelser eller andra interna riktlinjer, bör du i första hand vända dig till din chef, din HR-kontakt eller ekonomiavdelningen. De har skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att på rätt sätt hantera de frågor som du tar upp med dem.

Om du har information om allvarliga intrång/brott mot lagar och du har goda skäl att anta att dina farhågor inte kommer att behandlas på rätt sätt, kan du dock göra en anmälan i visselblåsningssystemet. 

 

NÄR VISSELBLÅSNINGSSYSTEMET SKA ANVÄNDAS

Till skillnad från normala rapporteringsrutiner ska visselblåsningssystemet bara användas om misstankarna rör anställda med viktiga och känsliga befattningar, det vill säga de som har förtroendepositioner och känsliga arbetsuppgifter och befattningar eller roller som i betydande utsträckning kan påverka Duni eller Dunis verksamhet samt riskoch säkerhetssituation. 

Det är lämpligt att använda visselblåsningssystemet om dina farhågor rör någon av följande situationer: 

 • Allvarliga oegentligheter som avser personer i viktiga positioner eller med ledande befattningar inom Duni.
 • Processen får bara avse allvarliga oegentligheter som kan inbegripa olagliga aktiviteter, exempelvis:

1. en olaglig handling
2. allvarlig överträdelse av Dunis affärsetiska bestämmelser
3. medveten överträdelse av lokala lagar och föreskrifter i ett land
4. tvivelaktiga bokförings- och redovisningsmetoder eller bedrägliga metoder
5. metoder som sannolikt kan orsaka fysisk skada på person eller egendom
6. metoder som sannolikt kan orsaka skador eller risker för miljön
7. missbruk av befogenhet för icke godkänt eller dolt syfte
8. diskriminering, exempelvis baserat på ålder, etnicitet, kön, religion, sexuell läggning, civilstånd eller moderskap, politiska åsikter eller ursprung under anställning eller tillhandahållande av tjänster
9. intressekonflikter
10. manipulation av företagets data/bokföring/system

Denna lista är inte fullständig men kan ändå ge en indikation på vilken typ av beteende som kan anses utgöra oegentligheter.

 

SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN I VISSELBLÅSNINGSSYSTEMET

En anmälan kan göras via e-post eller med brev. 

Kontaktuppgifterna är: E-post: duni@claimdesk.pwc.se. Informationen som skickas via e-post krypteras.

Post: “Duni”, Claim desk, PwC, 113 97 Stockholm

Anmälan kan skrivas på svenska, engelska, polska, ryska, tyska, franska, nederländska eller mandarin.

Rapporten ska innehålla följande information:

 • Vilken typ av oegentlighet som har observerats.
 • Vem som misstänks för oegentligheterna.

Du bör lämna så detaljerade uppgifter som möjligt för att säkerställa att rapporten kan hanteras säkert och effektivt. 

Du väljer själv om du vill lämna namn och kontaktuppgifter när du fyller i rapporten. Om du gör det kan du komma att bli kontaktad för ytterligare information.

Duni har gett en extern part i uppdrag att ta emot rapporter från visselblåsare. Denna externa part kommer att informera Duni om anmälningarna för vidare hantering och utredning. 

 

ANONYMOANONYMA RAPPORTER OCH VIDARE UTREDNING

En anmälan i visselblåsningssystemet behandlas helt konfidentiellt. Du kan göra en anmälan och känna dig trygg i vetskapen om att Duni kommer att ge högsta prioritet åt att lyfta fram och lösa problemet.

Duni vidtar alla rimliga åtgärder för att upprätthålla sekretessen för den person som har gjort en anmälan. Personens identitet kommer inte att avslöjas utan hans eller hennes tillåtelse, såvida detta inte är nödvändigt eller önskvärt för att man ska kunna göra en riktig undersökning eller för att uppfylla rättsliga krav eller myndighetskrav. I händelse av detta ska den part som har gjort anmälan meddelas i den mån detta är möjligt.

Oavsett om utredningen bekräftar anklagelserna eller inte, kommer ingen som gör en anmälan i god tro att bli föremål för disciplinära åtgärder eller andra straffåtgärder enbart till följd av att han eller hon har gjort denna anmälan. En person som missbrukar rutinerna genom att göra en falsk anmälan eller använder processen för otillbörliga syften kommer dock att bli föremål för disciplinära åtgärder.

Om du själv har varit inblandad i oegentligheterna skyddas du inte från disciplinära eller rättsliga åtgärder bara för att du har gjort en anmälan.

Duni utser externa eller interna utredare som står utanför och inte är involverade i de framförda anklagelserna. Duni fastställer

a) om en utredning bör genomföras,
b) utredningens omfattning,
c) vilken form utredningen ska ha samt
d) till vem rapporten om iakttagelserna ska ställas.

Visselblåsaren informeras om vilka åtgärder som har vidtagits till följd av hans eller hennes anmälan (förutsatt att anmälaren inte är anonym).