Streetfood by Duni

Upptäck resan bakom vår alldeles egna foodtruck

Se videon

Arbeta på Duni

På Duni handlar allt om att skapa goodfoodmood. Vi älskar människor som brinner för kreativitet, hållbarhet och gastronomi.

Se lediga tjänster

villkor

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Cookies används för att ge användaren tillgång till funktioner som att beställa informationsmaterial och välja språk.

Om du inte accepterar att cookies används måste du avstå från att använda webbplatsen.

Användningsvillkor

Rättsligt meddelande

Materialet på den här webbplatsen (”webbplatsen”) tillhandahålls av Duni AB, som en tjänst till företagets kunder, och ska endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ned i enlighet med de villkor som anges nedan.

Genom att ladda ned material från denna webbplats godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatsen eller ladda ned material från den.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Duni, dess dotterbolag, närstående bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

Dunis varumärken och märkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i detta rättsliga meddelande eller med Dunis skriftliga förhandsgodkännande.

All användning av Dunis varumärken i annonsering och marknadsföring av Dunis produkter kräver ett formellt medgivande.

Begränsad användning/tillstånd att ladda ned ett exemplar

Allt innehåll på denna webbplats, till exempel text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och programvara, ägs av Duni eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar. Obehörig användning eller distribution av materialet på denna webbplats kan strida mot lagstiftningen om upphovsrätt och varumärken och/eller andra lagar och resultera i civil- och straffrättsliga påföljder.

Den här webbplatsen eller delar av den får inte återges, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiell användning såvida Duni inte gett sitt uttryckliga godkännande därtill. Du får ladda ned en kopia av informationen på Dunis webbplatser på en enda dator för eget personligt, icke-kommersiellt bruk, såvida inte Duni skriftligen gett sitt specifika godkännande att göra på något annat sätt.

Du får aldrig ändra, använda eller överföra information för kommersiella syften. Inte heller får du ta bort upphovsrättliga eller andra äganderättsliga meddelanden från informationen. Du samtycker till att förhindra all obehörig kopiering av materialet samt att (om tillämpligt) säkerställa att alla medarbetare i din organisation rättar sig efter dessa begränsningar.

Duni beviljar inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter till patent, upphovsrätter, varumärken eller affärshemligheter.

Friskrivning från garantier

Informationen häri tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan någon uttryckt eller underförstådd garanti av något slag, inklusive garantier för säljbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för ett visst syfte. I de fall där Duni länkar till en webbplats som tillhör tredje part, sker denna länkning endast för användarnas bekvämlighet och Duni tar inget ansvar för innehållet eller korrektheten hos informationen på en sådan webbplats.

Under inga omständigheter skall Duni vara ansvarigt för några skador inklusive, men utan begränsning, skadestånd på grund av förlorad vinst, avbruten affärsverksamhet eller förlorad information som har orsakats av användning av eller oförmåga att använda informationen, även om Duni har informerats om risken för sådana skador.

Duni lämnar heller inte någon garanti för korrektheten och fullständigheten hos information, text, grafik, länkar eller andra objekt som kan finnas i den här informationen. Duni kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i innehållet eller i produkterna som beskrivs. Duni förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material som finns på webbplatsen.

Material från användare

Allt material, all information eller annan kommunikation som du överför eller skickar till den här webbplatsen (”kommunikationen”) kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, fri från royalty, oåterkallelig, fullständigt möjlig att vidarelicensera och utan äganderätt. Duni har inga skyldigheter gällande kommunikationen.

Duni kan visa, kopiera, distribuera, införliva och/eller på annat sätt använda kommunikationen, tillsammans med alla data, bilder, ljud, text och andra objekt som kommunikationen består av, för alla kommersiella och icke-kommersiella syften.

I de fall du skickar personuppgifter till den här webbplatsen eller på annat sätt till Duni, samtycker du härmed till Dunis användande av sådana data i syfte att utvärdera din information och marknadsföra Dunis produkter och tjänster, inklusive en rätt att överföra informationen till andra länder och lägga ut information på Internet. Duni är enligt svensk lagstiftning ansvarigt för sådan behandling av personuppgifter och du kan kontakta Duni angående inkorrekta data eller andra frågor som har med personuppgifter att göra.

Övrigt

Duni kan när som helst revidera dessa användningsvillkor genom att uppdatera informationen i dem.

Duni förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan förvarning, (1) ändra detta rättsliga meddelande, (2) övervaka och ta bort information och (3) spärra åtkomsten till denna webbplats.

Om något villkor, förhållande eller någon bestämmelse i detta rättsliga meddelande befinns vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, påverkas eller försämras inte giltigheten eller möjligheten att verkställa de andra villkoren, förhållandena och bestämmelserna på något sätt.

Personuppgiftspolicy

Policy för behandling av personuppgifter

Duni AB har som mål att alla personer vars personuppgifter behandlas av Duni alltid ska kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att hans/hennes personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet.

Duni följer tillämplig nationell personuppgiftslagstiftning som reglerar insamling och användning av data som är kopplade till individer (personuppgifter), till exempel Personuppgiftslagen 1998:204. Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser för behandling av personuppgifter och är tillämplig på de flesta aktiviteter som Duni ägnar sig åt.

Information

Personuppgifter, inklusive data som namn och adresser, som du lämnar till Duni behandlas både manuellt och med hjälp av datorer.

De personuppgifter som du lämnar behandlas i syfte att tillhandahålla den information och de tjänster som du begär samt för uppföljning av marknadsföring och försäljning/produktutveckling.

Duni kan komma att lämna ut ditt namn, din e-postadress och/eller postadress till tredje part, såsom partner eller distributörer av våra produkter i syfte att tillgodose din begäran. De tillhandahåller, å våra vägnar, den information eller de produkter som du har visat intresse för.

Personuppgifter som lämnas av dig kan överflyttas till affärspartner i andra länder både inom och utanför Europeiska unionen.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt till åtkomst och rättelser i fråga om dina personuppgifter. Duni följer sådana rättigheter så långt det är möjligt, för att uppfylla alla våra juridiska förpliktelser.

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretesspraxisen eller innehållet på sådana webbplatser.

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Cookies används för att ge användaren tillgång till funktioner som att beställa informationsmaterial och välja språk.

Om du inte accepterar att cookies används måste du avstå från att använda webbplatsen.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter får du mer än gärna kontakta oss.